Zakup i dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz diagnostycznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-055 Katowice
ul. Poniatowskiego 15
Tel. +48 322083547
E-mail dzp@sum.edu.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Zakup i dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz diagnostycznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz diagnostycznych na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 14 pakietów. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1–2.14.

Specyfikacja

sum.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229297/zakup-i-dostawa-odczynnikow-chemicznych-i-laboratoryjnych-oraz-diagnostycznych-na-potrzeby-jednostek-slaskiego-uniwersytetu-medycznego-w-katowicach

LINK do SIWZ

http://sum.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229297/zakup-i-dostawa-odczynnikow-chemicznych-i-laboratoryjnych-oraz-diagnostycznych-na-potrzeby-jednostek-slaskiego-uniwersytetu-medycznego-w-katowicach

CPV

33696000-5: Odczynniki i środki kontrastowe
33696300-8: Odczynniki chemiczne
33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. Określono w załączniku nr 5 do SIWZ.

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-055 Katowice
ul. Poniatowskiego 15,09;00

2021-01-14

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-055 Katowice
ul. Poniatowskiego 15,09;30

2021-01-14

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 30Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy reklamowanego produktu / Waga: 10Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Stosowane będą zlecenia elektroniczneAkceptowane będą faktury elektroniczneVI.3) Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp. 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 Pzp. 3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp. 4. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia na druku JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na platformie Zamawiającego dostępnej pod adresem (https://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy eB2B (zwanej dalej: „platformą”) dostępnej pod adresem: (https://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html). 8. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na platformie oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z platformy określa regulamin platformy (dostępny pod adresem internetowym (https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms) lub (https://tt.eb2b.com.pl/user/terms)). 9. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: (http://www.nccert.pl/ kontakt.htm). 10. Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń składanych przez Wykonawców znajdują się w SIWZ. 11. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej w SIWZ. 12. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie składania dokumentów przez tych Wykonawców reguluje § 7 i § 8 o rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plVI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: — nie zawiera braków formalnych, — uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 23/12/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635420-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2020-12-29