Zakup i dostawa: Systemu do chromatografii cieczowej z kolektorem frakcji, pompą zewnętrzną próbki, komputerem oraz oprogramowaniem

Branża

Budownictwo, handel materiałami budowlanymi i instalacyjnymi
      pompy – dostawy, serwis, naprawa
Komputery:
      akcesoria, sprzęt, serwery, urządzenia sieciowe
      oprogramowanie
Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa
02-109 Warszawa
Ks. Trojdena 4
Tel. 022 5970790
Fax. 022 5970715
E-mail akarbowska@iimcb.gov.pl , przetargi@iimcb.gov.pl
WWW www.iimcb.gov.pl/pl/instytut

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Zakup i dostawa: Systemu do chromatografii cieczowej z kolektorem frakcji, pompą zewnętrzną próbki, komputerem oraz oprogramowaniem.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest system do chromatografii cieczowej do oczyszczania białek i innych biomolekuł z możliwością pomiaru minimum 3 długości fali jednocześnie wraz z kolektorem frakcji, pompą zewnętrzną próbki, komputerem oraz oprogramowaniem dla potrzeb Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, w tym Istotnymi warunkami umowy stanowiącymi Załącznik nr 5 do SIWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. "Numer referencyjny:ADZ.261.80.2020

Specyfikacja

https://www.iimcb.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne , https://www.iimcb.gov.pl/pl/strona-glowna-bip

LINK do SIWZ

http://www.iimcb.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/1240-system-do-chromatografii-cieczowej-do-oczyszczania-bialek-i-innych-biomolekul-z-mozliwoscia-pomiaru-minimum-3-dlugosci-fali-jednoczesnie-wraz-z-kolektorem-frakcji-pompa-zewnetrzna-probki-komputerem-oraz

CPV

38432200-4: Chromatografy

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonali, co najmniej 2 dostawy aparatury badawczej o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100). UWAGA: W przypadku podania wartości dostawy w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy. Wykaz wraz z dowodami ma potwierdzać spełnianie warunku opisanego w Rozdziale V. pkt 1 ppkt 1.2. SIWZ. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, określone w SIWZ, Wykonawca przedstawi w stosunku do oferowanej dostawy wypełnioną oraz podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy matrycę zgodności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ oraz kartę katalogową oferowanego produktu. Matrycę zgodności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ należy złożyć w formie oryginału, natomiast kartę katalogową oferowanego produktu należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza złożenie karty katalogowej w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. 4. W celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Wykonawca bez wezwania Zamawiającego terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wadium

Tak, 1 000,00 zł

Osoba do kontaktu

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa
Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach 28
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa, akarbowska@iimcb.gov.pl , przetargi@iimcb.gov.pl
02-109 Warszawa
Ks. Trojdena 4, do godz. 12:00

2021-01-14

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie Cena oferty brutto („C”) 50,00 Zawór do kolumn z wbudowanym czujnikiem ciśnienia, ze zintegrowanym obejściem "bypass" i funkcjami przepływu w dół i w górę umożliwiający podłączenie co najmniej 5 kolumn („Z”) (Tak / Nie) 25,00 Parametr ECO – zużycie energii elektrycznej na poziomie max. 0,025kWh przy włączonej opcji oszczędzania energii w stanie czuwania („E”) (Tak / Nie) 10,00 Możliwość podłączenia dwóch kolektorów frakcji jednocześnie („K”) (Tak / Nie) 10,00 Okres gwarancji jakości („G”) 5,00

Uwagi

Adres: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.01.2021 godzina: 12:00. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. 4. W celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Wykonawca bez wezwania Zamawiającego terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja zamieszczana po otwarciu ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Data dodania

2021-01-04