Zakup i dostawa testów do diagnostyki mikrobioloigicznej

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
Aleje 3 Maja 8
Tel. 044 6495063, 64645268 w. 30,
Fax. 044 6477626
E-mail psse_piotrkow_tryb@interia.pl, msse@msse.piotrkow.pl
WWW www.pis.lodz.pl/piotrkow

Województwo

łódzkie

Powiat

piotrkowski + Piotrków Trybunalski

Treść zamówienia

Zakup i dostawa testów do diagnostyki mikrobioloigicznej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa testów do diagnostyki mikrobioloigicznej, podłóż i suplementów, podłóż i sulementów (granulatu), testów Vidas, zestawu transportowego z podłożem, surowic do aglutynacji szkiełkowej, wskaźników biologicznych, testów do skuteczności sterylizacji dp PSSE w Piotrkowie Trybunalskim. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Pakiet A 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:testy do diagnostyki mikrobiologicznej 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33694000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-18 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: Paket B 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:podłoża i suplementy 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124130-5, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-18 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 3Nazwa: Pakiet C 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:podłoża i suplementy (granulat) 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33124130-5, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-18 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 4Nazwa: Pakiet D 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:testy diagnostyczne na aparat mini Vidas 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33694000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-18 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena 100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 5Nazwa: Pakiet E 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:probówki z podłożem transportowym 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33694000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 6Nazwa: Pakiet F1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:surowice do aglutynacji szkiełkowej 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33651500-3, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-18 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 7Nazwa: Pakiet G 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wskaźniki biologiczne 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33694000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 8Nazwa: Pakiet H1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:testy do skuteczności sterylizacji 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33694000-1, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-11-30 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczeniecena100,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:PSSE-AT-260/6/2020

Specyfikacja

www.pis.lodz.pl/piotrkow

LINK do SIWZ

http://www.pis.lodz.pl/piotrkow/przetargi.html

CPV

33694000-1: Czynniki diagnostyczne
33124130-5: Wyroby diagnostyczne
33651500-3: Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim
Aleje 3 Maja 8
97-300 Piotrków Trybunalski

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski
Aleje 3 Maja 8 , godzina: 10:00

2020-09-25

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie cena 100,00

Uwagi

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-25godzina: 10:00

Data dodania

2020-09-11