zakup i dostawa uniwersalnego, uproszczonego zestawu do pomiarów i analiz sprzętu elektroakustycznego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
Tel. (12)6173595
Fax. (12)6173595
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

zakup i dostawa uniwersalnego, uproszczonego zestawu do pomiarów i analiz sprzętu elektroakustycznego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

zakup i dostawa uniwersalnego, uproszczonego zestawu do pomiarów i analiz sprzętu elektroakustycznego. Zestaw składa się ze sprzętowego interfejsu pomiarowego oraz oprogramowania."Numer referencyjny:KC-zp. 272-339/20

Specyfikacja

www.dzp.agh.edu.pl

LINK do SIWZ

http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/

CPV

38410000-2: Przyrządy pomiarowe

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Formularz oferty wypełniony i podpisany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią); 2. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3. Opis techniczny oferowanego sprzętu.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach 30
Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30

2020-08-04

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie cena 60,00 termin realizacji zamówienia 40,00

Uwagi

Adres:30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, portiernia pawilonu C-1Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-08-04godzina: 09:30III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1. Formularz oferty wypełniony i podpisany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią); 2. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3. Opis techniczny oferowanego sprzętu.

Data dodania

2020-07-28