Zakup i sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLPHARMA BIOLOGICS S A
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. 791150167
E-mail paulina.jurcaba@polpharmabiologics.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253150

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.
Przedmiot zamówienia: 1. Pojemnik do lodu, różnego przeznaczenia. Wykonany z pianki etyleno-octanu winylu (EVA), solidny, jednoczęściowy odlew, niezniszczalny, odporny na silnie kwaśne i zasadowe roztwory, sole, alkohol, aceton, chloroform, fenol itp. Właściwości izolacyjne i odporne na temperatury od -196 do 93 ° C
Wymiary 159x159x95mm
Opakowanie zawiera 1szt.
Producent: VWR nr katalogowy 479-1995 lub równoważny (*)
ILOŚĆ: 8 op.
2. Podwójne szpatułki, do proszków. Stal nierdzewna. Z okrągłym uchwytem, jednym płaskim i jednym zaokrąglonym zakończeniem w kształcie łopatki. Prosty kształt, bardzo dobra odporność termiczna, autoklawowalna, dobra odporność chemiczna.
Szerokość 9mm, długość 150mm
Opakowanie zawiera 5szt.
Producent: RSG Solingen nr katalogowy 80.037.150 lub równoważny (*)
ILOŚĆ: 2 op.
3. Jednorazowe łódeczki wagowe, kwadratowe. Płytka forma z szerokim płaskim dnem zapobiegającym przewróceniu, zaokrąglone rogi ułatwiają przenoszenie.
Odporne na temperaturę do +70 °C
Te elastyczne łódeczki wagowe posiadają gładkie powierzchnie, aby umożliwić dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki Biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczenie oraz słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i wybielacze
Pojemność 7 ml
Szer.xGłęb.xWys.46×46×8mm
Kolor Biały
Opakowanie zawiera 500szt.
Producent: VWR nr katalogowy 611-9178 lub równoważny (*)
ILOŚĆ: 10op.
4. Jednorazowe łódeczki wagowe, kwadratowe. Płytka forma z szerokim płaskim dnem zapobiegającym przewróceniu. Zaokrąglone rogi ułatwiają przenoszenie. Odporne na temperaturę do +70 °C
Te elastyczne łódeczki wagowe posiadają gładkie powierzchnie, aby umożliwić dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki Biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczenie oraz słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i wybielacze
Pojemność 100 ml
Szer.xGłęb.xWys.85×85×24 mm
Kolor Biały
Opakowanie zawiera 500szt.
Producent: VWR nr katalogowy 611-9179 lub równoważny (*)
ILOŚĆ: 10op.
5. Pipety Pasteura jednorazowego użytku. Nietoksyczny i obojętny dla płynów biologicznych i większości kwasów. Może być uszczelniony, schłodzony i sterylizowany gazem. Jednolity rozmiar kropli
Powierzchnia o niskim powinowactwie zmniejsza ryzyko utraty komórek czy wartościowych białek. Idealne do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia płynów.
Pojemność 1,5 ml
Krople na ml 50
Pojemność zasysana 1ml
Wysokość 104 mm
Pakowane luzem
Opakowanie zawiera 400szt.
Producent: VWR nr katalogowy 612-3619 lub równoważny(*)
ILOŚĆ: 3 op.
6. Mikrołódeczki. Te mikro łódeczki wagowe są kompatybilne z większością komercyjnie dostępnych analizatorów i mikrowag oraz są zapakowane w łatwy w użytku plastikowy pojemnik do przechowywania i dozowania.
Szer.xGłęb.xWys. 25×7×7 mm
Opakowanie zawiera 50szt.
Pojemność 1,12 ml
Producent: VWR nr katalogowy 611-1359 lub równoważny(*)
ILOŚĆ: 3op.
(*) W opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o charakterze obiektywnym podano numer katalogowy i producenta produktów.
Opis: 1. Pojemnik do lodu
2. Podwójne szpatułki
3. Jednorazowe łódeczki wagowe 7ml
4. Jednorazowe łódeczki wagowe 100 ml
5. Pipety Pasteura
6. Mikrołódeczki
Kod CPV: 38437000-7
Nazwa CPV: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253150

Załączniki do spec.

Oswiadczenie o braku powiazan.docx"

CPV

38437000-7: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Wymagania

Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania) - dostarczenie wraz z ofertą
- instrukcja obsługi dla pozycji 6 - dostarczenie wraz z dostawą

Prosimy o dostarczenie na wezwanie Zamawiającego kart charakterystyki dla zamówionych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia SDS w języku polskim wraz z pierwszą dostawą danego odczynnika. Jeżeli Karta Charakterystyki nie jest wymagana, prosimy o dostarczenie informacji zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH. Informację tę należy przekazać najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Brak wymaganych dokumentów uważany jest za niewywiązanie się z obowiązku dostawy i będzie podstawą wstrzymania płatności.

Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest na wezwanie beneficjenta:
• wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
• wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych,
• przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
• zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
• wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz / lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów i spełni kryteria formalne.
Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania) - dostarczenie wraz z ofertą
- instrukcja obsługi dla pozycji 6 - dostarczenie wraz z dostawą

Prosimy o dostarczenie na wezwanie Zamawiającego kart charakterystyki dla zamówionych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia SDS w języku polskim wraz z pierwszą dostawą danego odczynnika. Jeżeli Karta Charakterystyki nie jest wymagana, prosimy o dostarczenie informacji zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH. Informację tę należy przekazać najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Brak wymaganych dokumentów uważany jest za niewywiązanie się z obowiązku dostawy i będzie podstawą wstrzymania płatności.

Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest na wezwanie beneficjenta:
• wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
• wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych,
• przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: paulina.jurcaba@polpharmabiologics.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paulina Jurcaba
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 791150167

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa sukcesywna w terminie do 30.05.2021

Miejsce i termin składania ofert

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę paulina.jurcaba@polpharmabiologics.com

2020-08-07

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, czas dostawy – 20%.
Do porównania ofert będzie brana cena netto oraz czas dostawy przeliczony na dni robocze. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt,
D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 20pkt.
Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + D gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.
Opis kryterium oceny:
Cena – oznacza wartość zamówienia netto lub w przypadku dopuszczenia ofert częściowych wartość pozycji netto.
Czas dostawy – oznacza termin dostawy wyrażony w dniach roboczych lub kalendarzowych. Użycie jedynie zwrotu „dni” lub podanie jedynie liczby całkowitej skutkuje przypisaniem dni kalendarzowych.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-07-09