Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLPHARMA BIOLOGICS S A
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. +48 510 992 043
E-mail agata.polgesek@polpharmabiologics.com
WWW http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232537

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.
Przedmiot zamówienia: 1. The ProteinSEQ Protein A Core Kit is a partial kit that enables users to customize their ProteinSEQ protein measurements for leeched Protein A, or any other ligand used in their purification columns. It contains the buffers and reagents, but not the antibody-loaded capture beads, needed to enable PCR-based quantitation of Protein A or any other purification ligand. The kit contains sufficient reagents for 200 reactions.Packaing size: 1 szt.
Manufacturer: ThermoFisher Scientific, cat. number A28406 lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 20 op
2. Buffer Solution, pH 1.679 is tested at 25°C to an accuracy level of ±0.01 through an accredited test method. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, with a valid expiry date even after opening the bottle. Pack Size 500ml.
Manufacturer: Reagecon, cat. number: 101679 lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 6 op
3. Buffer Solution, pH 12.454, is tested at 25°C to a standard precision NIST value through an ISO 17025 accredited method. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle. Pack Size 500ml.
Manufacturer: Reagecon, cat. number: 112454 lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 12 op
4. Pierce Trypsin Protease, MS Grade, is a serine protease derived from porcine pancreatic extracts. The enzyme is TPCK-treated to eliminate chymotryptic activity and methylated to improve stability during protein digestion.
Features of Trypsin Protease, MS Grad.
Product Size: 5 x 100 µg
Exceptional selectivity—cleaves at the carboxyl side of lysine and arginine residues with greater than 95% specificity
High purity—no detectable chymotrypsin activity
Enhanced stability—chemically modified for reduced autolytic activit.
Manufacturer: ThermoFisher Scientific, cat. number 90058 lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 1 op
5. Concentrate to make Arsenic (As) 10ppm Standard Solution according to European Pharmacopoeia.Packaging HDPE Bottle - 100ml
Manufacturer: Reagecon, cat. number: 5000500C lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 1 op
6. Quantitative PCR (qPCR)-based kit—part of the resDNASEQ® Quantitative CHO DNA System—enables you to detect sub-picogram amounts of residual DNA from the Chinese hamster ovary (CHO) cell line in under 5 hours. The system overcomes the limitations of traditional methods by combining high-recovery PrepSEQ® sample preparation and TaqMan-based quantitation of residual DNA.
Manufacturer: ThermoFisher Scientific, catalogue number: 4402085 lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 20 op
7. Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate enables detection of biotinylated antibodies and other probes in a variety of standard assay methods, including western blotting, ELISA, immunohistochemistry, and fluorescence imaging. Streptavidin, Horseradish Peroxidase conjugate is supplied as lyophilized powder in phosphate-based buffer for immediate reconstitution with water.Product Size:2 mg. Zalecany do stosowania w testach ELISA (0,1 µg / ml), immunohistochemicznych (1-10 µg / ml) i western blot (2 µg / ml).
Manufacturer: ThermoFisher Scientific, catalogue number: 21124 lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 1 op
Termin ważności produktu: nie krótszy niż 80% całkowitego terminu ważności produktu. 12 miesięcy od daty dostawy produktu.
(*) Ze względu na kontynuację badań w opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o charakterze obiektywnym podano numer katalogowy i nazwę producenta produktów - produkty są wykorzystywane do metod opracowanych i działających na wymienionych produktach.
Opis: 1. The ProteinSEQ, Protein A Core Kit
2. Buffer Solution, pH 1.679
3. Buffer Solution, pH 12.454
4. Trypsin Protease, MS Grade
5. Concentrate to make Arsenic (As) 10ppm Solution
6. resDNASEQ Quantitative CHO DNA Kit
7. Streptavidin Protein, HRP
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232537

Załączniki do spec.

OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN.docx"

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania) - dostarczone wraz z ofertą
- SDS, CoA. - dostarczone wraz z dostawą
Prosimy o dostarczenie na wezwanie Zamawiającego kart charakterystyki dla zamówionych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia SDS w języku polskim wraz z pierwszą dostawą danego odczynnika. Jeżeli Karta Charakterystyki nie jest wymagana, prosimy o dostarczenie informacji zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH. Informację tę należy przekazać najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Brak wymaganych dokumentów uważany jest za niewywiązanie się z obowiązku dostawy i będzie podstawą wstrzymania płatności.

Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest na wezwanie beneficjenta:
• wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
• wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych,
• przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
• zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
• wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz / lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów i spełni kryteria formalne.
Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania) - dostarczone wraz z ofertą
- SDS, CoA. - dostarczone wraz z dostawą
Prosimy o dostarczenie na wezwanie Zamawiającego kart charakterystyki dla zamówionych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia SDS w języku polskim wraz z pierwszą dostawą danego odczynnika. Jeżeli Karta Charakterystyki nie jest wymagana, prosimy o dostarczenie informacji zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH. Informację tę należy przekazać najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Brak wymaganych dokumentów uważany jest za niewywiązanie się z obowiązku dostawy i będzie podstawą wstrzymania płatności.

Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest na wezwanie beneficjenta:
• wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
• wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych,
• przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: agata.polgesek@polpharmabiologics.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agata Półgęsek
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 510 992 043

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa sukcesywna do 31/01/2020 r.

Miejsce i termin składania ofert2020-03-13

Sposób składania ofert

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę agata.polgesek@polpharmabiologics.com

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, czas dostawy – 20%.
Do porównania ofert będzie brana cena netto oraz czas dostawy przeliczony na dni robocze. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru: C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt,
D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 20pkt. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.
Opis kryterium oceny:
Cena – oznacza wartość zamówienia netto lub w przypadku dopuszczenia ofert częściowych wartość pozycji netto.
Czas dostawy – oznacza termin dostawy wyrażony w dniach roboczych lub kalendarzowych. Użycie jedynie zwrotu „dni” lub podanie jedynie liczby całkowitej skutkuje przypisaniem dni kalendarzowych.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-02-13