Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLPHARMA BIOLOGICS S A
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. +48 510 992 043
E-mail agata.polgesek@polpharmabiologics.com
WWW http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232553

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.
Przedmiot zamówienia: 1. 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is a chromogenic substrate suitable for use in ELISA procedures, which utilize horseradish peroxidase conjugates. Store at 2–8 °C. This substrate is light-sensitive and should be protected from direct sunlight or UV sources. Packaging size: 100ml
Manufacturer: Sigma-Aldrich, catalog number T0440-100ML lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 12 szt
2. Bovine Serum Albumin heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
CAS Number 9048-46-8 Packaging size: 500 G
Manufacturer: Sigma-Aldrich, catalog number A3059-500G lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 1 szt
3. Trizma hydrochloride
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
Packaging size: 500 G
Manufacturer: Sigma-Aldrich, catalog number T5941-500G lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 1 szt
4. Bovine Serum Albumin
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
CAS Number 9048-46-8
Packaging size: 100 G
Manufacturer: Sigma-Aldrich , catalog number A7030-100G lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 1 szt
5. Polysorbate 20
viscous liquid, suitable for cell culture
CAS Number 9005-64-5
Packaging size: 100 ML
Manufacturer: Sigma-Aldrich , P2287-100ML catalog number lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 1 szt
6. Phosphate buffered saline
tablet
Packaging size: 100 TAB
Manufacturer: Sigma-Aldrich , P4417-100TAB catalog number lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 10 szt
7. L-Histidine monohydrochloride monohydrate ≥98% (HPLC)
Synonym: L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
CAS Number 5934-29-2
Packaging size: 1KG
Manufacturer: Sigma-Aldrich , H8125-1KG catalog number lub równoważny (*). ILOŚĆ CAŁKOWITA: 2 szt
Termin ważności produktu: nie krótszy niż 80% całkowitego terminu ważności produktu. 12 miesięcy od daty dostawy produktu.
(*) Ze względu na kontynuację badań w opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o charakterze obiektywnym podano numer katalogowy i nazwę producenta produktów - produkty są wykorzystywane do metod opracowanych i działających na wymienionych produktach.
Opis: 1. TMB (3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA)
2. Bovine Serum Albumin
3. Trizma hydrochloride
4. Bovine Serum Albumin
5. Polysorbate 20
6. Phosphate buffered saline
7. L-Histidine monohydrochloride
Kod CPV: 33696500-0
Nazwa CPV: Odczynniki laboratoryjne

Specyfikacja

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232553

Załączniki do spec.

Oswiadczenie o braku powiazan.docx"

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania) - dostarczone razem z ofertą
- SDS, CoA - dostarczone razem z dostawą
Prosimy o dostarczenie na wezwanie Zamawiającego kart charakterystyki dla zamówionych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia SDS w języku polskim wraz z pierwszą dostawą danego odczynnika. Jeżeli Karta Charakterystyki nie jest wymagana, prosimy o dostarczenie informacji zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH. Informację tę należy przekazać najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Brak wymaganych dokumentów uważany jest za niewywiązanie się z obowiązku dostawy i będzie podstawą wstrzymania płatności.

Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest na wezwanie beneficjenta:
• wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
• wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych,
• przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
• zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
• wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz / lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów i spełni kryteria formalne.
Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania) - dostarczone razem z ofertą
- SDS, CoA - dostarczone razem z dostawą
Prosimy o dostarczenie na wezwanie Zamawiającego kart charakterystyki dla zamówionych odczynników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia SDS w języku polskim wraz z pierwszą dostawą danego odczynnika. Jeżeli Karta Charakterystyki nie jest wymagana, prosimy o dostarczenie informacji zgodnie z art. 32 rozporządzenia REACH. Informację tę należy przekazać najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Brak wymaganych dokumentów uważany jest za niewywiązanie się z obowiązku dostawy i będzie podstawą wstrzymania płatności.

Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest na wezwanie beneficjenta:
• wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
• wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych,
• przyjąć na siebie – w formie pisemnej deklaracji – odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: agata.polgesek@polpharmabiologics.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agata Półgęsek
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 510 992 043

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa sukcesywna w terminie do 31.01.2021 roku.

Miejsce i termin składania ofert2020-03-13

Sposób składania ofert

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę agata.polgesek@polpharmabiologics.com

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, czas dostawy – 20%.
Do porównania ofert będzie brana cena netto oraz czas dostawy przeliczony na dni robocze. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru: C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt,
D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 20pkt. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + D gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.
Opis kryterium oceny:
Cena – oznacza wartość zamówienia netto lub w przypadku dopuszczenia ofert częściowych wartość pozycji netto.
Czas dostawy – oznacza termin dostawy wyrażony w dniach roboczych lub kalendarzowych. Użycie jedynie zwrotu „dni” lub podanie jedynie liczby całkowitej skutkuje przypisaniem dni kalendarzowych.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-02-13