Zakup i sukcesywna dostawa odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Polpharma Biologics S.A.
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3
Tel. tel.: 723170234
E-mail e-mail: grazyna.gora@polpharmabiologics.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8450

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa odczynników.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8450


zal.

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8450

Załączniki do spec.

htgjfyh.zip

CPV

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Osoba do kontaktu

Grażyna Góra

tel.: 723170234

e-mail: grazyna.gora@polpharmabiologics.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawy sukcesywne w terminie do 30.04.2022 r.

Miejsce i termin składania ofert

Polpharma Biologics S.A.
80-172 Gdańsk
Trzy Lipy 3

2020-10-28

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny ofert: cena – 80%, czas dostawy – 20%.
Do porównania ofert będzie brana cena netto oraz czas dostawy przeliczony na dni robocze. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt,
D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 20pkt.
Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + D gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.

Opis kryterium oceny:

Cena – oznacza wartość zamówienia netto lub w przypadku dopuszczenia ofert częściowych wartość pozycji netto.
Czas dostawy – oznacza termin dostawy wyrażony w dniach roboczych lub kalendarzowych. Użycie jedynie zwrotu „dni” lub podanie jedynie liczby całkowitej skutkuje przypisaniem dni kalendarzowych.

Data dodania

2020-09-28