Zakup materiałów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 0048 122 974 700
Fax. 12 297 47 01
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158771

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup materiałów laboratoryjnych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynników biologicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów.
Przedmiot zamówienia: 1. Pipetting tips for 384-channel pipetting, 24 trays
• Format: 384 tips per tray;
• Net volume: 60 µl;
• Compatible with a semi-automatic pipette;
Wielkość opakowania: 1 opakowanie, Ilość: 1, kod CPV: 19520000-7
Opis: Materiały laboratoryjne.
Kod CPV: 19520000-7
Nazwa CPV: Produkty z tworzyw sztucznych

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158771

CPV

19520000-7: Produkty z tworzyw sztucznych

Wymagania

Oferta
Nie dotyczy
Oferta

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Iwona Pacia
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 0048 122 974 700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania
umowy).

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA S.A. tenders@selvita.com
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

2019-01-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348
Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-01-07