Zakup odczynnika laboratoryjnego

 

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
90-364 Łódź
Tylna 3a
Tel. 422093395
E-mail oferty@proteonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141500

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Zakup odczynnika laboratoryjnego 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynnika laboratoryjnego potrzebnego do realizacji zadań w projekcie nr POIR.01.01.01-00-0149/16 pn.: ,,Zintegrowany system diagnostyki i prewencji zakażeń patogennych E. coli w stadach drobiu” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynnika laboratoryjnego: 
TRIS (tris(hydroxymethyl)Aminomethane), który musi być odpowiedni do zastosowań w biologii molekularnej oraz charakteryzować się poniższymi właściwościami: 
- czystość – minimum 99,9%;
- absorbancja 40% roztworu wodnego, mierzona przy długości fali 290 nm oraz ścieżce optycznej 1cm wynosi ≤ 0.2;
- obecność metali ciężkich poniżej 5 ppm;
- wolny od DNaz, RNaz oraz proteaz;
Ilość: 4x500g
Informacje dodatkowe:
• Termin ważności odczynników powinien wynosić minimum dwa lata od daty dostarczenia.
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę odczynników.
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynnika laboratoryjnego.
Kod CPV: 33696500-0
Nazwa CPV: Odczynniki laboratoryjne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141500

Załączniki do spec.

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego 582018A.docx
Zapytanie ofertowe 582018A.pdf

CPV

33696500-0: Odczynniki laboratoryjne

Wymagania

1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.
1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: oferty@proteonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Justyna Andrysiak (pytania formalne) jandrysiak@proteonpharma.com oraz dr Ewelina Wójcik (pytania merytoryczne) ewojcik@proteonpharma.com. Informacje udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 422093395

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podane ilości są szacunkowe (+/- 50%) i dotyczą zamówień składanych wedle zapotrzebowania w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia, w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;

Miejsce i termin składania ofert

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
93-588 Łódź
Skrzywana 6, II piętro budynku do godz. 15:59:59

2018-10-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 
• złożenie oferty w wymaganym terminie; 
• zgodność oferty z opisem zawartym w pkt IV oraz II- Informacje dodatkowe;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówienia muszą być zgodne z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert: 
• Cena: 100% (porównana zostanie cena netto oferty)
3. Sposób dokonywania oceny: 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na kolejny parametr – termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. 
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
- najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
- najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
- pozostałe: (najniższa zaoferowana cena/cena badana) x 10 pkt.
Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę netto wyższą niż, którą dysponuje na realizację zamówienia. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz dodatkowo zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferta powinna być złożona do dnia 15.10.2018r. do godz. 15:59:59 CEST za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: oferty@proteonpharma.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Skrzywana 6, 93-588 Łódź (II piętro budynku).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której ma zadeklarować na jakich warunkach będzie świadczył na rzecz Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-10-05