Zakup odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 0048 122 974 700
Fax. 12 297 47 01
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124613

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt."Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza".
Przedmiot zamówienia: 1. 2,2-difluoroethylamine 430-67-1 5 g
2. 2-fluoroethan-1-amine 406-34-8 3 g
3. 3,3-Difluoropyrrolidine 316131-01-8 3 g
4. (2,2-difluoroethyl)(methyl)amine hydrochloride 139364-36-6 100 mg
5. (2,2-difluoroethyl)(methyl)amine hydrochloride 139364-36-6 250 mg
6. 3-(difluoromethoxy)propan-1-amine 1592913-04-6 250 mg
7. 3-(difluoromethoxy)propan-1-amine 1592913-04-6 100 mg
8. 2-Bromo-8-methylnaphthalene 33295-35-1 1 g
9. 2-Bromo-8-methylnaphthalene 33295-35-1 500 mg
10. 2-Bromo-8-methylnaphthalene 33295-35-1 250 mg
11. 2-Bromo-8-methylnaphthalene 33295-35-1 100 mg
a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy); 
w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy; 
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych;
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
Opis: Odczynniki chemiczne
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Oryginalna treść ogłoszenia


Data utworzenia ogłoszenia: Data publikacji: 11.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-07-2018

 

Numer ogłoszenia

1124613

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@selvita.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 122 974 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki chemiczne

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt."Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza".

Przedmiot zamówienia

1. 2,2-difluoroethylamine 430-67-1 5 g

2. 2-fluoroethan-1-amine 406-34-8 3 g

3. 3,3-Difluoropyrrolidine 316131-01-8 3 g

4. (2,2-difluoroethyl)(methyl)amine hydrochloride 139364-36-6 100 mg

5. (2,2-difluoroethyl)(methyl)amine hydrochloride 139364-36-6 250 mg

6. 3-(difluoromethoxy)propan-1-amine 1592913-04-6 250 mg

7. 3-(difluoromethoxy)propan-1-amine 1592913-04-6 100 mg

8. 2-Bromo-8-methylnaphthalene 33295-35-1 1 g

9. 2-Bromo-8-methylnaphthalene 33295-35-1 500 mg

10. 2-Bromo-8-methylnaphthalene 33295-35-1 250 mg

11. 2-Bromo-8-methylnaphthalene 33295-35-1 100 mga. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy); 

w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy; 

b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych;W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

Kod CPV

33696300-8

Nazwa kodu CPV

Odczynniki chemiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy)

Załączniki

  • Zapytanie ofertowe 11 07 2018 D

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:

• występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.);

• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części V. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:

• złożenie oferty w terminie;

• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;

• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.

2. Kryterium oceny ofert:

• Cena 100%

3. Sposób dokonywania oceny:

• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, następnie czystość produktu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt): 

• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt; 

• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt; 

• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SELVITA S.A.

Adres


Profesora Michała Bobrzyńskiego 14 
30-348 Kraków 
małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122974700

Fax

12 297 47 01

NIP

6792942955

Tytuł projektu

Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0987/16-00 

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Załączniki do spec.

Zapytanie ofertowe 11 07 2018 D.pdf

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Oferta
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
• występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.);
• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części V. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Oferta

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Dziedzicka
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 0048 122 974 700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy)

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

2018-07-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, następnie czystość produktu, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt): 
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt; 
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt; 
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-07-11