Zakup odczynników chemicznych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Dane organizatora

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. 0048 122 974 700
Fax. (12) 297 47 01
E-mail tenders@selvita.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1060392

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup odczynników chemicznych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynników służących do realizacji badań w projekcie pt. "Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących w metabolizm komórek nowotworowych".
Przedmiot zamówienia: 1. Ethyl bromodifluoroacetate 25 g 667-27-6
2. 6-Chloro-2,3-dihydro-2-methyl-1H-inden-1-one, ≥95 % 25 g 343852-44-8
1.1. Dodatkowe informacje:
a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu – 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy); w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy; 
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych.
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu 1.1 na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.
Opis: Odczynniki chemiczne
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1060392

Załączniki do spec.

1

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Oferta
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.: • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać itd.); • występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w pkt. 1.1 w części II. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Oferta

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@selvita.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Dziedzicka
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 0048 122 974 700

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 7 dni kalendarzowych od dnia zamówienia (lub podpisania umowy).

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
30-348 Kraków
prof. Michała Bobrzyńskiego 14

2017-10-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: • złożenie oferty w terminie; • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV; • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II. 
2. Kryterium oceny ofert: • Cena 100% 
3. Sposób dokonywania oceny: • Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania. W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt): • najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt; • najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt; • pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2017-10-06