Zakup odczynników chemicznych

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SELVITA S.A.
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14
Tel. +48 (12) 314-03-04
Fax. +48 (12) 297-47-01
E-mail tenders@ryvu.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255914

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup odczynników chemicznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. "Nowa generacji immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów."
Przedmiot zamówienia: 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 100g*1 151982-51-3
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 100g*1 112704-79-7
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate 100g*2 924-99-2
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate 25g*2 924-99-2
Cyclopropylamine 100g*1 765-30-0
Opis: Odczynniki chemiczne
Kod CPV: 33696300-8
Nazwa CPV: Odczynniki chemiczne

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255914

Załączniki do spec.

Zapytanie ofertowe 27 07 2020 H.pdf"

CPV

33696300-8: Odczynniki chemiczne

Wymagania

Oferta
Nie dotyczy
Oferta

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: tenders@ryvu.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Urszula Zawadzka
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 (12) 314-03-04

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

SELVITA S.A. tenders@ryvu.com
30-348 Kraków
Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

2020-08-03

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

Uwagi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2020-07-28