Zakup probówek wirówkowych typu Falkon

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
90-364 Łódź
Tylna 3a 
Tel. 422093395
E-mail oferty@proteonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196402

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Zakup probówek wirówkowych typu Falkon.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup probówek wirówkowych typu Falkon potrzebnych do realizacji projektu pt. ,,Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego antybiotykoopornymi bakteriami” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup probówek wirówkowych typu Falkon – o pojemności 
15ml i 50ml. Probówki powinny być:
- jednorazowe, stożkowe, z zakrętką;
- wykonane z bezbarwnego, biologicznie obojętnego polipropylenu;
- posiadać wyraźną, czytelną skalę z białym polem do opisu
- sterylne, wolne od DNaz, RNaz, cytotoksyn, inhibitorów PCR, ATP i pirogenów;
- odporne na działanie wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia, co zapewnia ich trwałość podczas wirowania oraz autoklawowania;
- indywidualnie pakowane, w workach;
Ponad to probówki powinny posiadać możliwość zamrażania oraz wygodne nakrętki umożliwiające łatwe otwierania i zamykanie. Nakrętki zapewniające szczelność przechowywanego materiału posiadające płaską powierzchnie i karbowany brzeg.
Ilości: 15 ml - 20000 sztuk
50 ml - 30000 sztuk
Informacje dodatkowe:
• Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia stanów magazynowych, tak aby umożliwić sukcesywną dostawę materiałów. 
• Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
• TESTOWANIE: Spośród ofert spełniających wszystkie kryteria zapytania (ważność oferty, termin realizacji, opis zgodny ze specyfikacją podaną w zapytaniu) Zamawiający dokona wstępnego porównania ofert. Następnie zwróci się do Dostawcy/Dostawców, który/którzy złoży/złożą najtańszą ofertę na dany produkt, do przesłania 1 opakowania w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją. Testowi zostaną poddane następujące parametry: wytrzymałość probówek podczas wirowania (powstawanie zniekształceń i pęknięć). Po przeprowadzeniu testów Zamawiający dokona ostatecznej oceny produktu. 
• W przypadku, kiedy testowany produkt nie przejdzie pozytywnie testów Zamawiający zwróci się do następnego z kolei Dostawcy, który złożył najtańszą ofertę, o przesłanie produktu do weryfikacji.
• Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup probówek wirówkowych typu Falkon.
Kod CPV: 33192500-7
Nazwa CPV: Probówki

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196402

CPV

33192500-7: Probówki

Wymagania

1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
b) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą;
f) zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.
1. Wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym).
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu są zobowiązani do dołączenia do oferty broszurę produktu bądź certyfikatu jakości potwierdzającego specyfikację w/w produktu.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: oferty@proteonpharma.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Burek (pytania formalne) kburek@proteonpharma.com oraz dr Ewelina Wójcik (pytania merytoryczne) ewojcik@proteonpharma.com. Informacje udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 422093395

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podane ilości są szacunkowe (+/- 10%) i dotyczą zamówień składanych partiami wedle zapotrzebowania w ciągu 12 miesięcy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia, w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;

Miejsce i termin składania ofert


90-364 Łódź
Tylna 3a 

2019-07-29

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


90-364 Łódź
Tylna 3a 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 
• złożenie oferty w wymaganym terminie; 
• zgodność oferty z opisem zawartym w pkt IV; 
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówień muszą być zgodne z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert: 
• Cena: 100%(porównana zostanie z osobna cena netto przedmiotów zamówienia z pkt II) 
3. Sposób dokonywania oceny: 
W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na kolejny parametr – termin realizacji, zaś w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen. 
Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: (najniższa zaoferowana cena/badana cena) x 10 pkt.
Zamawiający odrzuci Ofertę jeżeli będzie ona zawierała cenę netto wyższą niż, którą dysponuje na realizację zamówienia. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dodatkowo Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferta powinna być złożona do dnia 29.07.2019r. do godz. 15:59:59 CEST
za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: oferty@proteonpharma.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Skrzywana 6, 93-588 Łódź (II piętro budynku).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której ma zadeklarować na jakich warunkach będzie świadczył na rzecz Zamawiającego.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-07-19