Zakup urządzenia do miareczkowania

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
97-400 Bełchatów
Węglowa nr 5
Tel. (44) 73-77-637, (44) 73-77-525
E-mail angelika.stopnicka@gkpge.pl , lukasz.rudzki@gkpge.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22339

Województwo

łódzkie

Powiat

bełchatowski

Treść zamówienia

Zakup urządzenia do miareczkowania.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja zadań
Przedmiot zamówienia: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu Umowy
Opis: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa urządzenia do miareczkowania (kod CPV: 38400000-9 (PRZYRZĄDY DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH) dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w elektronicznym Formularzu RFX oraz Opisie przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do przedstawionego w Załączniku 1 do projektu Umowy.
Przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne (w tym geometryczne i przyłączeniowe) określone w Opisie Przedmiotu Zakupu (identyczne lub lepsze). 
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego w elektronicznym Formularzu RFX wraz z podaniem jego modelu, nazwy producenta i parametrów technicznych proponowanego produktu równoważnego. 
Na dowód równoważności Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty techniczne (np. rysunki, opis techniczny parametrów produktu, karty katalogowe, itp.), które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę. 
Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kod CPV: 38400000-9
Nazwa CPV: Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationpropo...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22339

CPV

38400000-9: Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Wymagania

Określono w § 15 projektu Umowy

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: angelika.stopnicka@gkpge.pl , lukasz.rudzki@gkpge.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Angelika Stopnicka, Łukasz Rudzki
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: tel. (44) 73-77-637, (44) 73-77-525

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 8 tygodni od daty przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt. 3 SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert


97-400 Bełchatów
Węglowa nr 5

2019-08-28

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


97-400 Bełchatów
Węglowa nr 5

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Zgodnie z pkt. 14 SIWZ.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta wraz z wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami powinna być złożona poprzez platformę zakupową SWPP 2.
Udział w postępowaniu zakupowym jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej obsługiwanej, na zlecenie PGE S.A., przez firmę Marketplanet pod adresem: oneplace.marketplanet.pl. 
Aby uzyskać pełen dostęp do procesów zakupowych PGE, umożliwiający składanie ofert, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie, pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/rejestracja?supplier=PGE
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Rogowiec k/Bełchatowa 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-08-13