Zakup współrzędnościowego urządzenia pomiarowego oraz wysokościomierza

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

LG GROUP SP. Z O.O. SP.K.
32-432 PCIM
NULL 1563

Województwo

małopolskie

Powiat

myślenicki

Treść zamówienia

Zakup współrzędnościowego urządzenia pomiarowego oraz wysokościomierza.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Wdrożenie w przedsiębiorstwie LG GROUP sp. z o.o. sp. k. innowacyjnej technologii produkcji maszyn wiertarskich w oparciu o koncepcję zestandaryzowanych modułów „System produkcyjny Lazzoni”.Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch urządzeń (przy czym dopuszcza się zakup jednego urządzenia spełniającego wszystkie parametry poniższych specyfikacji): 1. Współrzędnościowe urządzenie pomiarowe 2. Urządzenie pomiarowe wysokościomierz o następujących specyfikacjach: 1.Współrzędnościowe urządzenie pomiarowe – specyfikacja: Niepewność pomiaru w zakresie temperaturowym 18 - 22°C MPEE (ISO 10360/2) 2,2 + L/ 300 [µm] MPEP (ISO 10360/5) 2,2 [µm] MPETHP/t (ISO 10360/4) 3.5/50 [µm] / [sek] Niepewność pomiaru w zakresie temperaturowym 16 - 26°C MPEE (ISO 10360/2) 2,5 + L/ 250 [µm] MPEP (ISO 10360/5) 2,2 [µm] MPETHP/t (ISO 10360/4) 3.5/50 [µm] / [sek] Niepewność pomiaru w zakresie temperaturowym 15 - 30°C MPEE (ISO 10360/2) 2,7 + L/200 [µm] MPEP (ISO 10360/5) 2,6 [µm] MPETHP/t (ISO 10360/4) 3.5/50 [µm] / [sek] • minimalna przestrzeń pomiarowa 500 x 500 x 500 mm • maksymalne wymiary gabarytowe: Szerokość: 1300 mm Długość: 1500 mm Wysokość: 2600 mm • minimalny ciężar detalu: 140 kg • maksymalna niepewność pomiaru w zakresie temperaturowym na podstawie norm ISO 10360 – 2:2009, ISO 10360 – 5:2010 • zaprojektowana do pracy na halach produkcyjnych • do jej pracy nie jest wymagane sprężone powietrze • dla umożliwienia pracy w trudnych warunkach musi być wyposażona w osłony przeciwpyłowe osi • maszyna musi być wyposażona w technologię kompensacji temperatury – czujniki temperatury wszystkich osi • granitowy stół roboczy pokryty siatką otworów gwintowanych ułatwiającą mocowanie części • elektronicznie regulowana siła pomiarowa • Funkcja pomiaru 2D • maszyna wyposażona w głowicę z zamocowaną sondą zaprojektowaną do wysokiej dokładności skanowania 3D, z obsługą końcówek o długości do 225 mm • magazyn automatycznej wymiany końcówek dla sondy skanującej min. 3 porty • możliwość programowania w oparciu o modele CAD (STEP/IGES) • statystyczna analiza wyników • prezentacje graficzne procedur pomiarowych • wspomagany graficznie pomiar kątów i stożków • pomiar prostopadłości za pomocą czujnika lub sondy indukcyjnej • możliwość wprowadzenia korekt pomiarowych • zestaw końcówek pomiarowych dla sondy 2.Urządzenie pomiarowe wysokościomierz – specyfikacja: • min. zakres pomiarowy 500 mm • elektronicznie regulowana siła pomiarowa • Funkcja pomiaru 2D • statystyczna analiza wyników • prezentacje graficzne procedur pomiarowych • możliwość wprowadzenia korekt pomiarowych • wspomagany graficznie pomiar kątów i stożków • pomiar prostopadłości za pomocą czujnika lub sondy indukcyjnej * (Dopuszcza się zakup jednego urządzenia spełniającego wszystkie parametry powyższych specyfikacji)

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-12567-32833.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32833

CPV

38.54.00.00

Wymagania

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 1) Posiada doświadczenie w zakresie dostawy współrzędnościowych maszyn pomiarowych. W ciągu ostatnich 3 lat przed datą złożenia oferty zrealizował co najmniej 5 dostaw współrzędnościowych maszyn pomiarowych o minimalnych parametrach jak w pkt. I. „Opis przedmiotu zamówienia” o wartości minimalnej 100 tys. zł netto/maszyna. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie listy zrealizowanych kontraktów przygotowanej wg wzoru z Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Osoba do kontaktu

Wiktor Zięba+48 533 576 178 w.zieba@lazzonigroup.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-02-01

Miejsce i termin składania ofert

LG GROUP SP. Z O.O. SP.K.
32-432 PCIM
NULL 1563

2021-02-24

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, null 1563, 32-432 Pcim, NIP: 6812082586; Osoby do kontaktu: Wiktor Zięba, tel.: +48 533 576 178, e-mail: w.zieba@lazzonigroup.plGodzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-02-17 - data publikacji, 2021-02-24 - termin składania ofert, 2021-02-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Kryterium I – Cena łączna brutto: waga: 100%
Sposób wyliczenia punktów:

Wynik = (najniższa cena łączna brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium: 100pkt
Podana w ofercie cena ma być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu POIR.03.02.02-00-2316/20 - Wdrożenie w przedsiębiorstwie LG GROUP sp. z o.o. sp. k. innowacyjnej technologii produkcji maszyn wiertarskich w oparciu o koncepcję zestandaryzowanych modułów „System produkcyjny Lazzoni”. Zamówienia uzupełniające 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Warunki zmiany umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Opis Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch urządzeń (przy czym dopuszcza się zakup jednego urządzenia spełniającego wszystkie parametry poniższych specyfikacji): 1. Współrzędnościowe urządzenie pomiarowe 2. Urządzenie pomiarowe wysokościomierz o następujących specyfikacjach: 1.Współrzędnościowe urządzenie pomiarowe – specyfikacja: Niepewność pomiaru w zakresie temperaturowym 18 - 22°C MPEE (ISO 10360/2) 2,2 + L/ 300 [µm] MPEP (ISO 10360/5) 2,2 [µm] MPETHP/t (ISO 10360/4) 3.5/50 [µm] / [sek] Niepewność pomiaru w zakresie temperaturowym 16 - 26°C MPEE (ISO 10360/2) 2,5 + L/ 250 [µm] MPEP (ISO 10360/5) 2,2 [µm] MPETHP/t (ISO 10360/4) 3.5/50 [µm] / [sek] Niepewność pomiaru w zakresie temperaturowym 15 - 30°C MPEE (ISO 10360/2) 2,7 + L/200 [µm] MPEP (ISO 10360/5) 2,6 [µm] MPETHP/t (ISO 10360/4) 3.5/50 [µm] / [sek] • minimalna przestrzeń pomiarowa 500 x 500 x 500 mm • maksymalne wymiary gabarytowe: Szerokość: 1300 mm Długość: 1500 mm Wysokość: 2600 mm • minimalny ciężar detalu: 140 kg • maksymalna niepewność pomiaru w zakresie temperaturowym na podstawie norm ISO 10360 – 2:2009, ISO 10360 – 5:2010 • zaprojektowana do pracy na halach produkcyjnych • do jej pracy nie jest wymagane sprężone powietrze • dla umożliwienia pracy w trudnych warunkach musi być wyposażona w osłony przeciwpyłowe osi • maszyna musi być wyposażona w technologię kompensacji temperatury – czujniki temperatury wszystkich osi • granitowy stół roboczy pokryty siatką otworów gwintowanych ułatwiającą mocowanie części • elektronicznie regulowana siła pomiarowa • Funkcja pomiaru 2D • maszyna wyposażona w głowicę z zamocowaną sondą zaprojektowaną do wysokiej dokładności skanowania 3D, z obsługą końcówek o długości do 225 mm • magazyn automatycznej wymiany końcówek dla sondy skanującej min. 3 porty • możliwość programowania w oparciu o modele CAD (STEP/IGES) • statystyczna analiza wyników • prezentacje graficzne procedur pomiarowych • wspomagany graficznie pomiar kątów i stożków • pomiar prostopadłości za pomocą czujnika lub sondy indukcyjnej • możliwość wprowadzenia korekt pomiarowych • zestaw końcówek pomiarowych dla sondy 2.Urządzenie pomiarowe wysokościomierz – specyfikacja: • min. zakres pomiarowy 500 mm • elektronicznie regulowana siła pomiarowa • Funkcja pomiaru 2D • statystyczna analiza wyników • prezentacje graficzne procedur pomiarowych • możliwość wprowadzenia korekt pomiarowych • wspomagany graficznie pomiar kątów i stożków • pomiar prostopadłości za pomocą czujnika lub sondy indukcyjnej * (Dopuszcza się zakup jednego urządzenia spełniającego wszystkie parametry powyższych specyfikacji) Numer informacji: 2021-12567-32833

Data dodania

2021-02-18