Zakup wyposażenia laboratoryjnego - wagi do suszenia, termohigrobarometru, szafy termostatycznej, gęstościomierza ręcznego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PREC-ODLEW SP. Z O.O.
32-050 Skawina
Józefa Piłsudskiego 89
Tel. 12 276 49 95
Fax. 12 276 49 94
E-mail oferty@odlew.com.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200659

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Zakup wyposażenia laboratoryjnego - wagi do suszenia, termohigrobarometru, szafy termostatycznej, gęstościomierza ręcznego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia laboratoryjnego:
- waga do suszenia wraz z odważnikami, 
- termohigrobarometr przenośny,
- szafa termostatyczna wraz ze stolikiem na kółkach,
- gęstościomierz ręczny.
Przedmiot zamówienia: Waga do suszenia ze świadectwem wzorcowania z akredytacją
Parametry techniczne:
Gwarancja – 3 lata
Obciążenie maksymalne [Max] - 110g
Dokładność odczytu [d] – 1 mg
Temperatura pracy - +10 ÷ +40 °C
Maksymalna masa próbki – 110g
Element grzewczy – promiennik podczerwieni
Moc elementu grzewczego – 450 W
Powtarzalność wilgotności - +/-0,05% (próbka ~ 2g), +/-0,01% (próbka ~ 10g)
Dokładność odczytu wilgotności - 0,001%
Zakres temperatury suszenia - max 160 °C
Sposób suszenia - 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny)
Opcje zakończenia suszenia - 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny)
Max. wysokość badanej próbki – max. 20mm
Wymiar szalki - ø90, h= 8 mm
Interfejs - RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi®
Odważnik do sprawdzeń F1 – 1g z główką i jamą adiustacyjną ze świadectwem wzorcowania z akredytacją
Odważnik do sprawdzeń F1 – 200g z główką i jamą adiustacyjną ze świadectwem wzorcowania z akredytacją
Odważnik do sprawdzeń F1 – 500g z główką i jamą adiustacyjną ze świadectwem wzorcowania z akredytacją
Świadectwo wzorcowania wagi z akredytacją
Termohigrobarometr przenośny
Parametry techniczne:
Gwarancja – 2 lata
Wbudowana sonda pomiarowa.
Pomiar wilgotności:
Zakres pomiarowy: 5...95%
Rozdzielczość: 0.1%
Dokładność: 2.5%
Pomiar temperatury
Zakres pomiarowy: -10...60°C
Rozdzielczość: 0.1°C
Dokładność: 0.4°C
Pomiar ciśnienia
Zakres pomiarowy: 800...1100hPa
Rozdzielczość: 0.1hPa
Dokładność: 2hPa
Szafa Termostatyczna wraz ze stolikiem na kółkach
Parametry techniczne:
Gwarancja – 24 miesiące
Pojemność komory [l] 150
Zakres temperatury pracy [C°] +3…+40 / +70 (opcja) / +3…+70 w PREM TOP+
Regulacja temperatury co... [C°] 0,1
Ochrona nadtemperaturowa klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 / klasy 3.3 (opcja) / klasy 3.3 w PREM TOP+
Gęstościomierz ręczny 
Parametry techniczne:
Gwarancja – 12 miesięcy
Zakres pomiaru: 0 g/cm3 – 3 g/cm3
Powtarzalność (g/cm3): ±0,0005
Zakres temperatury próbki: 0 °C – 50°C
Precyzja ±: 0,001 g/cm3
Rozkład: 0,0001 g/cm3
Rozdzielczość temperatur: 0,1 °C.
- Skale pomiarowe - Gęstość, ciężar właściwy, etanol (alkohol), Brix, API, Baumé, H2SO4 oraz stężenie zdefiniowane przez użytkownika
- możliwość podłączenia drukarki
Zakres temperatur otoczenia (°C) -10 do 50 °C
Zakres temperatur próbki (°C) 0-50 °C
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium tj.:
- waga do suszenia wraz z odważnikami, 
- termohigrobarometr przenośny,
- szafa termostatyczna wraz ze stolikiem na kółkach,
- gęstościomierz ręczny.
w związku z realizacją projektu RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18 „Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania ekologicznych spoiw (systemów) do wiązania wysokoogniotrwałych materiałów ceramicznych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200659

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

a) ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
b) do formularza ofertowego należy dołączyć wypełnioną Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
c) do formularza ofertowego należy dołączyć podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
d) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem rejestrowym, w przypadku ofert mailowych, należy załączyć scan podpisanej oferty,
e) do oferty należy dołączyć dokument rejestrowy i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem rejestrowym).

a) ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
b) do formularza ofertowego należy dołączyć wypełnioną Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
c) do formularza ofertowego należy dołączyć podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
d) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem rejestrowym, w przypadku ofert mailowych, należy załączyć scan podpisanej oferty,
e) do oferty należy dołączyć dokument rejestrowy i upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem rejestrowym).

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: oferty@odlew.com.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Anna Janik
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 12 276 49 95

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
Termin realizacji - 14 dni od dnia podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert


32-050 Skawina
Józefa Piłsudskiego 89

2019-08-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


32-050 Skawina
Józefa Piłsudskiego 89

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria wyboru punktowe
Lp. Kryterium Waga
1. Cena netto 100%
Łączna ilość punktów zostanie ustalona wg wzoru:
S=C
Gdzie:
S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty w ramach kryterium cena netto
Kryterium Cena netto (C)
Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium
C = (Cmin/Cof) x 100
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert
Cof – cena proponowana w danej ofercie
C – liczba przyznanych dla tej oferty punktów za kryterium cena netto
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez jej wagę tj. w sposób następujący:
Cmin
C = ------------ x 100 
Cof

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.
2. Ofertę i wszystkie pozostałe załączniki należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być parafowane i podpisane przez osobę/osoby upoważnione.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmującą wszystkie koszty realizacji.
5. Cena wyrażona w walucie innej niż PLN zostanie przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia, w którym upływa termin składania ofert. Płatności będą dokonywane w walucie, w której wyrażona była cena oferty
6. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentami:
- w przypadku gdy wygrają więcej niż dwie oferty z taką samą ilością punktów,
- z wygranym wykonawcą, pod warunkiem, że w wyniku negocjacji warunki oferty nie ulegną pogorszeniu na niekorzyść Zamawiającego.
9. Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień lub uzupełnień.
10. Oferty mogą być złożone w wybranej formie:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty@odlew.com.pl
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Prec- Odlew Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 89, 32-050 Skawina
- złożona osobiście w siedzibie Spółki
11. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty, niezależnie od formy jej złożenia. 
12. Oferty niekompletne oraz oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
13. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
14. Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
16. Wszelkie pisma, sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Skawina 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-08-13