Zapewnienie badań laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      usługi

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
01-224 Warszawa
Marcina Kasprzaka 25
E-mail tomasz.matysiak@pgnig.pl
WWW www.przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=32965

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Lokalizacje

podkarpackie / dębicki

Treść zamówienia

Zapewnienie badań laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Zapewnienie badań laboratoryjnych

Specyfikacja

www.przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDet...

LINK do SIWZ

http://www.przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=32965

Załączniki do spec.

załącznik

Wymagania

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Warunki szczególne uczestnictwa w postępowaniu. 2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: a. wykonali (a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych – wykonują) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, minimum 1 (jedno) badanie mediów złożowych, dla co najmniej 3 (trzech) otworów realizowanych dla celów poszukiwania lub wydobywania złóż węglowodorów, b. dysponują lub dysponować będą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia sprawnym sprzętem pomiarowym gwarantującym prawidłowe i terminowe wykonanie prac zgodnie z wymaganiami zamawiającego c. bezpiecznie wykonują prace zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz stosują odpowiednie procedury dotyczące bezpiecznego wykonywania prac wynikających z projektu umowy, właściwe dla specyfiki branży, tzn. posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normami ISO/ SCC, lub równoważne standardy i praktyki w zakresie dotyczącym tego zamówienia oraz bezpiecznie wykonują prace zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi,

Wadium

-

Osoba do kontaktu

Tomasz Matysiak
tomasz.matysiak@pgnig.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

wymagany
Zgodnie z projektem umowy

Miejsce i termin składania ofert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
01-224 Warszawa
Marcina Kasprzaka 25 11:00 

2019-01-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


 

Termin związania ofertą

60 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena (Cena brutto ), Waga(%): 100

Uwagi

-

Data dodania

2019-01-07