Zapytanie ofertowe na dostawę reaktorów do wygazowania

Branża

Laboratoria:
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

TOREN SPÓŁKA AKCYJNA
40-082 Katowice
Jana III Sobieskiego 7
Tel. 662213006
E-mail morzechowski@torensa.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200578

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Zapytanie ofertowe na dostawę reaktorów do wygazowania 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Uzyskanie przez Zamawiającego 100 zestawów laboratoryjnych wygazowania w celu realizacji projektu.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 zestawów laboratoryjnych wygazowania – zwanych dalej w treści zapytania: „reaktorami”.
Na jeden zestaw składają się:
a) reaktor do wygazowania wykonany ze szkła boro-krzemowego, o objętości 2000 ml i wymiarach: średnicy nie większej niż 136 mm i wysokości 255mm zakończony gwintem i zamknięciem GL-80, umożliwiającym częste otwieranie i zamykanie bez wpływu na utratę szczelności;
b) zamknięcie - wyposażone w dwa przyłącza na wężyk lub zawór na wymiar 1/4'', zamocowane szczelnie i na stałę w zamknięciu;
c) 2 szt. zaworów odcinających o średnicy wejściowej i wyjściowej 1/4'';
d) 2x 1,8mb wężyka elastycznego wykonanego z tworzyw sztucznych odpornych na te same warunki co w/w zawory o średnicy 1/4'';
e) zbiornik gazu o średnicy wewnętrznej 84 mm i wysokości 90 cm, i ścianką o grubości 3mm, zamknięty z jednej strony zaślepką o grubości 8 mm z zamontowanymi na stałe oraz szczelnie dwoma przyłączami na zawór bądź wężyk 1/4''.
f) dodatkowo w ramach zamówienia należy dostarczyć 11 szt. pojemników szklanych o wymiarach 114x30[cm] i wysokości 22 [cm] oraz o grubości ścianki 5 mm. 
Wszystkie elementy (zarówno gotowe jak i komponenty z których są wykonane oraz uszczelnienia) muszą być przystosowanę do pracy oraz utrzymać swoję właściwości i szczelność w temperaturze do 50 st. C, ciśnieniu 1 bar, dużej wilgotności powietrza. i wykazujące odporność i szczelność na środowisko chemicznie agresywne ( CH4, H2S, NH3).
Wskazane parametry są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami. Wykonawcy mogą zaoferować wyższe, niż wskazane powyżej parametry.
3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy (umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania).
4) Cel zamówienia
Uzyskanie przez Zamawiającego 100 zestawów laboratoryjnych wygazowania w celu realizacji projektu.
5) Kody CPV:
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania
6) Miejsce realizacji zamówienia: województwo śląskie.
7) Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa reaktorów do wygazowania w celu realizacji projektu pn. „Zintegrowany system aparaturowo - procesowy do funkcjonalizacji mechaniczno - ciśnieniowo – termicznej (FMCT) substratów (w tym odpadów) trudnoprzetwarzalnych zawierających lignocelulozę dla akceleracji produkcji biogazu wspomagany algorytmem na bazie sztucznych sieci neuronowych”.
Kod CPV: 33793000-5
Nazwa CPV: Laboratoryjne wyroby szklane

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200578

CPV

33793000-5: Laboratoryjne wyroby szklane
38900000-4: Różne przyrządy do badań lub testowania

Wymagania

1) Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony 
i podpisany przez Wykonawcę,
b) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
1) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2) Zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w następujących przypadkach: 
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawek podatku VAT. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
4) w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.
1) Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony 
i podpisany przez Wykonawcę,
b) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: morzechowski@torensa.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Michał Orzechowski
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 662213006

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy (umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania).

Miejsce i termin składania ofert


40-082 Katowice
Jana III Sobieskiego 7

2019-08-20

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


40-082 Katowice
Jana III Sobieskiego 7

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Kryterium 1 –cena oferty brutto – waga kryterium 90 %
Kryterium 2 – okres gwarancji – waga kryterium 10%
2) Kryterium 1 „Cena oferty brutto” C:
Kryterium 1 –cena oferty brutto C – waga kryterium 90%.
W celu dokonania oceny oferty w kryterium 1 Zamawiający najniższą cenę oferty (brutto) podzieli przez łączną cenę oferty badanej (brutto), następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę danego kryterium – 90 % (im niższa cena oferty – tym wyższa liczba uzyskanych punktów).
cena oferty brutto (najniższa)
L. pkt.= ----------------------------------------- x 100 pkt x 90 %
cena oferty badanej brutto (x)
Ocena punktowa w kryterium „Cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
W ramach kryterium 1 oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 90 punktów.
3) Kryterium 2 „Okres gwarancji” G
Kryterium 2 – okres gwarancji – waga kryterium 10%
Aby dokonać oceny oferty w ramach kryterium nr 2 Zamawiający przyzna ofercie punkty za zaoferowane okresy gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia, liczone od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, zgodnie z poniższą tabelą:
Oferowane okresy gwarancji Liczba punktów 
24 miesiące od daty odbioru (wymaganie minimalne) 0
36 miesięcy od daty odbioru 10
UWAGA: 
a) Wykonawca nie może zaoferować krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące liczone od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
b) W przypadku pozostawienia przez Wykonawcę niewypełnionego miejsca w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przeznaczonego na wpisanie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru, zaś oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt. W kryterium okres gwarancji (24 miesięczny okres gwarancji to minimalne wymaganie podstawowe).
c) Wykonawca wskazuje na okres gwarancji, zgodnie z powyższą tabelą tzn. 24 lub 36 miesięcy gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże dłuższy okres gwarancji, otrzyma 10 punktów– tak samo jak w przypadku 36 miesięcznego okresu gwarancji.
d) Wykonawca nie może wskazać okresu gwarancji innego, niż wskazany powyżej w lit. c. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny np. 28 miesięczny okres gwarancji – otrzyma 0 pkt, podobnie, gdy wskaże 35 miesięczny okres gwarancji.
W ramach tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
4) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C +G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”,
G- punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji” 
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1) Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony 
i podpisany przez Wykonawcę,
b) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
2) Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru Wykonawcy w terminie do dnia 20.08.2019 r. 
3) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:
Toren SA, ul. Jana III Sobieskiego 7, 40-082 Katowice 
z dopiskiem na kopercie:
„Oferta w postępowaniu nr 4/ZO/2019 na dostawę reaktorów do wygazowania”.
Uwaga: liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki.
4) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: morzechowski@torensa.pl W temacie wiadomości należy wskazać: „Oferta w postępowaniu nr 4/ZO/2019 na dostawę reaktorów do wygazowania”.
5) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę podczas badania i oceny ofert – zostaną uznane za podlegające odrzuceniu.
6) Wykonawca może dokonać zmian w złożonej ofercie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 
7) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień poszczególnych opisów lub uzupełnienia braków w złożonej ofercie.
8) Oferty mogą być składane w języku polskim.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-08-13