Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium

Organizator: 
Pollab
Miejscowość wydarzenia: 
On-line, Warszawa
Data wydarzenia: 
22.11.2021
 
Zarządzanie ryzykiem i szansami w laboratorium
 
 
Cel szkolenia:
 
1. Przygotowanie uczestników szkolenia do:
- wdrożenia  i koordynowania w laboratoriom działań mających na celu zarządzanie ryzykiem i szansami,
- wsparcia merytorycznego pracowników laboratorium przy wykonywaniu zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i szansami,
2. Prezentacja możliwych do wykorzystania w laboratorium gotowych rozwiązań  w zakresie zarządzania ryzkiem i szansami (polityka i procedura zarządzania ryzykiem i szansami).
 
Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:
 
1. Postanowienia normy ISO/IEC 17025:2018 w zakresie zarządzania ryzykiem i szansami
2. Zarządzanie ryzykiem wg. normy PN –ISO 31000:2012
a. zasady zarządzania ryzykiem,
b. wytyczne dotyczące projektowania procesu zarządzania ryzykiem
c. proces zarządzania ryzykiem 
- identyfikacja i opis ryzyka (w tym prezentacja możliwych do wykorzystania metod identyfikacji ryzyka i sposobu opisu ryzyka)
- analiza ryzyka (w tym prezentacja możliwych do wykorzystania metod analizy ryzyka)
- ewaluacja ryzyka (w tym prezentacja sposobu dokonywania ewaluacji ryzyka)
- postępowanie z ryzykiem (w tym omówienie możliwych do zastosowania sposobów postępowania z ryzykiem)
d. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzkiem
3. Zarządzanie szansami
4. Jaki proces zarządzania ryzykiem i szansami zaprojektować  dla laboratorium 
5. Zarządzanie ryzykiem w laboratoriach będących jednostkami sektora finansów publicznych (zagadnienie omawiane w przypadku, gdy w szkoleniu biorą udział osoby pracujące w laboratoriach będących jednostkami sektora finansów publicznych)
6. Polityka i procedura zarządzania ryzykiem i szansami – prezentacja gotowych dokumentów do ewentualnego wykorzystania w laboratorium
Wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem (identyfikacja i opis ryzyka, analiza ryzyka, ewaluacja ryzyka, postępowanie z ryzykiem) ilustrowane są prostymi ćwiczeniami wykonywanymi wspólnie przez uczestników szkolenia i prowadzącego szkolenie.
 
Do kogo adresowane jest szkolenie:
 
Wszystkie osoby, które zaangażowane są w laboratoriach w działania związane z wdrażaniem i utrzymaniem  zgodności realizacji zadań z normą ISO/IEC 17025:2018.
 
Forma szkolenia: wykład, ćwiczenia 
 
Wykładowca – Marek Sawicki
 
Czas trwania – 1 dzień (8 godz.: 9:00 – 17:00)