330 mln zł na innowacje

2.01.2015

Dodaj do:
Autor: 
ncbr

 

 

 

330 mln zł w programach na innowacje w rolnictwie i leśnictwie oraz w medycynie

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkursy w dwóch  programach strategicznych – StrategMed i BioStrateg. Na B+R w obszarze profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych oraz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  przeznaczy ponad 330 mln zł.

 

Programy te zostały rozpoczęte, bo choroby cywilizacyjne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia coraz większej liczby ludzi. Musimy też włączać się w ochronę klimatu i działania na rzecz zwiększenia alternatywnych źródeł energii.  Doskonałość w nauce nie wyklucza jej użyteczności. Polska nauka musi i może być konkurencyjna w skali globalnej, stanowiąc jednocześnie siłę napędową naszej gospodarki. Programy strategiczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki - pozwalają realizować oba te cele. Dają one też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w unijnym programie Horyzont 2020 – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

 

 „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – StrategMed" oraz „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BioStrateg" to dwa strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Opracowała je Rada NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań, który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programów przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych oraz integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

 

Jedną z zalet programów strategicznych NCBR jest interdyscyplinarność badań naukowych i prac rozwojowych. Łączenie kompetencji wielu dziedzin nauki pozwala wypracować innowacyjne rozwiązania konkurencyjne w skali światowej - mówi prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR w latach 2010-2014.

 

Celem programu BioStrateg jest finansowanie badań obejmujących bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz leśnictwo i przemysł drzewny. Program strategiczny StrategMed koncentruje się natomiast na czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej. Na oba programy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło łącznie 1,3 mld zł.

 

Inwestujemy środki w strategiczne obszary badań wspierając najlepsze projekty ukierunkowane na transfer nowych technologii do gospodarki Duża konkurencja wśród ubiegających się o dofinansowanie oraz znaczące zaangażowanie środków finansowych przedsiębiorców to sygnał, że współpraca środowiska naukowego i biznesu w kluczowych dla rozwoju Polski obszarach idzie w dobrym kierunku – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

 

W I konkursie programu BioStrateg dofinansowanie w wysokości ponad 130 mln zł otrzyma 9 najlepszych spośród 66 ocenianych przez ekspertów projektów. Realizowane projekty dotyczyć będą m.in. badań nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w rolnictwie, opracowania innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca, stworzenia nowoczesnego systemu optymalizacji zagospodarowania dolin rzecznych i ich rewitalizacji oraz technologii poprawy jakości powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej.

 

W II konkursie programu StrategMed dofinansowanie w wysokości ponad 200 mln zł otrzyma 12 najlepszych spośród 97 ocenianych przez ekspertów projektów. Każdy z nich będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy. W konkursie dodatkowe punkty otrzymywały projekty w których przedsiębiorcy deklarowali wysoki wkład własny.  Wsparciem objęte zostaną m.in. opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej oraz badania nad nową terapią zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach programu BioStrateg oraz programu StrategMed

 

***

Program BioStrateg będzie realizowany do 2019 roku. Jego zakładany całkowity budżet wynosi ok. 500 mln zł. Program StrategMed będzie realizowany do końca 2017 roku. Jego budżet to 800 mln zł. W pierwszym, rozstrzygniętym w czerwcu tego roku konkursie w StrategMed Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na projekty 310 mln zł.