500 mln zł na innowacyjne badania

26.02.2014

Dodaj do:
Autor: 
NCBR

 

 

 

500 mln zł na innowacyjne badania w rolnictwie i leśnictwie oraz rozwój technologii przyjaznych środowisku  w nowym programie strategicznym NCBR

 

 

Wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz wypracowanie i transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa to cele strategicznego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG.

 

 

Opracowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program obejmuje pięć strategicznych obszarów  badawczych wynikających z Krajowego  Programu  Badań, tj.:

 

 • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • leśnictwo i przemysł drzewny.

 

 

 

- Zaletą programów strategicznych przygotowywanych przez Radę Centrum jest interdyscyplinarność i wielowymiarowość badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach programu. Projekty finansowane w ramach programu Biostrateg będą realizowane przez interdyscyplinarne zespoły badawcze łączące kompetencje wielu dziedzin nauki, dzięki czemu program da możliwość wypracowania kompleksowych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska służących środowisku i prowadzących do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki – mówi prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR.

 

 

Nakreślone w programie obszary badawcze są w pełni zgodne z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie.

 

 

- W programie Biostrateg finansowane będą najlepsze, innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe przynoszące wymierne korzyści społeczeństwu i stymulujące wzrost konkurencyjności polskiej  gospodarki na arenie międzynarodowej. Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach realizowanych w ramach unijnego programu Horyzont 2020 - podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Centrum.

 

 

Krajowy Program Badań wskazuje stan środowiska przyrodniczego, dostępność i jakość żywności oraz czystej  wody  jako  główne  determinanty  jakości  życia  ludzi  w  XXI  wieku. Rozwój społeczny i gospodarczy w nadchodzących latach w znacznym stopniu będzie zależał od zrównoważonego, oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wskazują, że w 2050 roku światowe rolnictwo będzie musiało produkować aż o 50% żywności więcej niż obecnie, przy nie zmienionej powierzchni upraw. Także zapotrzebowanie na energię i wodę w ciągu następnych 20 lat może wzrosnąć o 40%. Na rosnące znaczenie zasobów biologicznych w rozwoju gospodarczym wskazuje również Komisja Europejska, która zaproponowała strategię na rzecz zrównoważonej biogospodarki, obejmującej rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcję żywności i papieru oraz niektóre sektory przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego. Według  danych  KE  unijne  obroty w tym obszarze wynoszą już prawie 2 bln euro, a sektor zatrudnia ponad 22 mln osób, co stanowi 9 proc. łącznego zatrudnienia UE. Szacuje się, że do 2025 r. każde euro zainwestowane w badania naukowe i innowacje w tym dziale gospodarki przyniesie wartość dodaną w wysokości 10 euro.

 

 

Program Biostrateg realizowany będzie do 2019 roku. Nad jego realizacją czuwać będzie Komitet Sterujący w składzie:

 

 • prof. dr hab. Ewa Ratajczak, prof. ITD., zastępca dyrektora ds. naukowych, Instytut Technologii Drewna – przewodnicząca Komitetu Sterującego,
 • pani Monika Rzepecka – radca ministra w Departamencie Strategii MNiSW,
 • prof. dr hab. Antoni Faber z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach,
 • prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach,
 • dr Igor Mitroczuk – radca ministra w Ministerstwie Środowiska,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Sierota z Instytutu Badawczego Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu.

 

 

Zakładany całkowity budżet programu wynosi ok. 500 mln. zł. Środki te będą przeznaczone na wyłonione w konkursach projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia. O dofinansowanie będą mogły starać się konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z co najmniej trzech instytucji. Czas realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy, a minimalna wartość projektu to 10 mln zł. Ogłoszenie pierwszego konkursu przewidziane jest w drugiej połowie bieżącego roku.

 

 

Więcej na stronie NCBR.gov.pl