Newsletter RPK

13.01.2021

Autor: 
RPK

 

 

Newsletter RPK

 

Newsletter RPK - Styczeń 2021

Konkursy

NCBR: Współpraca Polska-Niemcy – planowane ogłoszenie 4. konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z BMBF i DLR po stronie niemieckiej finalizują uzgodnienia warunków czwartego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Ogłoszenie konkursu planowane jest w lutym 2021 r. Ogólny zakres tematyczny konkursu: Digital Green Technology. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.

Zobacz więcej

NCBR: X konkurs POLLUX / CORE 2021

CORE to główny, wieloletni program luksemburskiej agencji Fonds National de la Recherche (FNR), którego nadrzędnym celem jest wzmocnienie jakości naukowej publicznych badań Luksemburga w zakresie priorytetów badawczych kraju, przyjętych przez rząd 20 grudnia 2019 r. Projekty w programie CORE cechują się wysoką innowacyjnością i jakością naukową, a ich ocena przeprowadzana jest przez międzynarodowych recenzentów. W ramach X konkursu POLLUX, w obszarze Industrial and Service Transformationbędzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Program adresowany jest do organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (w skład których wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo). Nabór wniosków potrwa do 21 kwietnia 2021 r.

Zobacz więcej

NCBR: Międzynarodowa sieć CHIST-ERA ogłasza nowy konkurs

NCBR we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Termin składania wniosków upływa 1 marca 2021 r.

Zobacz więcej

NCBR: Nowy konkurs sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research)

NCBR wspólnie z siecią JPND ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych - Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposal) upływa 2 marca 2021 r.

Zobacz więcej

NCBR: Inicjatywa CORNET (31 konkurs)

Celem Inicjatywy CORNET jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Nabór w obecnym konkursie został otwarty 11 stycznia i potrwa do 31 marca 2021 r.

Zobacz więcej

NCBR: Otwarcie naboru wniosków w inicjatywie ERA-NET ENERDIGIT, 1. konkurs (MICall20)

Uruchomiono pierwszy międzynarodowy konkurs organizowany w ramach programu ERA-NET ENERDIGIT (JPP SES). Obejmuje on finansowanie badań z zakresu cyfrowej transformacji systemów i sieci energetycznych. Temat konkursu brzmi Digital transformation for green energy transition. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy lub grupa podmiotów (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Termin zamknięcia naboru upływa 6 maja 2021 r.

Zobacz więcej

NCBR: ERA-NET CORE Organic Cofund Third Call 2021

Otwarty trzeci konkurs w ramach programu CORE Organic obejmuje finansowanie projektów z zakresu organicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Nabór wniosków potrwa do 8 marca 2021 r.

Zobacz więcej

NCBR: Neuron Cofund 2

Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń, rozwoju współpracy oraz połączenia krajowych i regionalnych programów finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki mechanizmom określonych przez KE w ramach Horyzontu 2020. Nabór wniosków jest już otwarty i potrwa do 9 marca 2021 r.

Zobacz więcej

NCN: Konkurs Weave-UNISONO

NCN ogłosiło konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących. Konkurs jest organizowany w ramach programu Weave, który ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich. Program oparty jest na procedurze agencji wiodącej, co w praktyce oznacza, że wspólne, międzynarodowe projekty badawcze oceniane są tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. W związku z tym w NCN nabór wniosków krajowych we wszystkich dyscyplinach nauki w ramach programu Weave będzie prowadzony w dwóch konkursach – w ogłoszonym dziś konkursie Weave-UNISONO oraz we wrześniowej edycji konkursu OPUS. W 2021 r. kontynuowana będzie współpraca z instytucjami partnerskimi z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii i Niemiec.

Zobacz więcej

NCN: Planowany harmonogram konkursów NCN na rok 2021

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie planowany harmonogram konkursów na 2021 r. Wśród wymienionych programów znalazły się m. in. WEAVE-UNISONO, DIOSCURI 4, OPUS 21, MINIATURA 5 czy POLONEZ BIS 1. Zachęcamy do zapoznania się z treścią harmonogramu i aplikowania w ramach interesujących Państwa inicjatyw.

Zobacz więcej

NCN: 2. edycja konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze

Konkurs SHENG 2 ma na celu finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych, realizowanych przez polsko-chińskie grupy badawcze w ramach jednej z czterech podstawowych dziedzin: inżynierii i nauk o materiałach, nauk chemicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o życiu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego musi być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora, a okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być niższa niż 250 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.

Zobacz więcej

NCN: 5. edycja konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę

SONATINA 5 jest konkursem na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, przeznaczonym dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2021 r. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez umożliwienie im pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji zaplanowanych projektów badawczych musi wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny musi trwać od 3 do 6 miesięcy. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.

Zobacz więcej

NAWA: Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich - NAWA PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1. Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r.

Zobacz więcej

Wydarzenia

Webinarium dot. 1. konkursu (MICall20) w ramach ERA-Net ENERDIGIT

Sekretariat inicjatywy ERA-Net ENERDIGIT zaplanował organizację webinariów, których celem będzie przybliżenie zasad trwającego konkursu. Webinaria odbędą się w następujących terminach: 
- 13 stycznia 2021 r., godz. 11:00-12:00 CET 
- 24 marca 2021 r., godz. 11:00-12:00 CET (już po zakończeniu „registration of interest"). Uczestnicy webinariów będą mogli uzyskać informacje na temat założeń i harmonogramu konkursu, wymagań odnośnie składanych wniosków i pożądanych projektów, możliwości i narzędzi poszukiwania partnerów, jak również zasad aplikowania o dofinansowanie.

Zobacz więcej

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT): Wspólnoty Wiedzy i Innowacji oraz HUBy

W kolejnym programie ramowym Horyzont Europa zaplanowanym na lata 2021-2027, istotne miejsce zajmuje III filar: Innowacyjna Europa, którego częścią jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). W związku z tym biuro Business & Science Poland/NCBR we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje spotkanie informacyjne na temat działalności EIT, które odbędzie się 15 stycznia 2021 r. w godz. 10:00-13:15.

Zobacz więcej

AAL Call 2021 – spotkania informacyjne

W dniach 27-28 stycznia br. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące konkursu AAL Call 2021. Pierwszy dzień poświęcony będzie zasadom udziału w konkursie, a drugi - prezentacji pomysłów projektowych i nawiązywaniu kontaktów.

Zobacz więcej

Klaster Zdrowie w Horyzoncie Europa – spotkanie brokerskie

Dnia 28 stycznia 2021 r. odbędzie się coroczna konferencja i spotkanie brokerskie Tech Hub Styria Pitch & Partner 2021. Jest to wydarzenie skierowane do firm, inwestorów i naukowców z obszaru zdrowia i biotechnologii. To także pierwsza okazja do znalezienia partnerów do pierwszych konkursów klastra Zdrowie w Horyzoncie Europa.

Zobacz więcej

Wiadomości

Horyzont Europa - wprowadzenie

Program Horyzont Europa zostanie oficjalnie ustanowiony w pierwszym kwartale tego roku. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas krótkim wprowadzeniem do programu HE. Mamy nadzieję, że dzięki niemu stanie się jasne kto, gdzie i o co może się starać w nowej perspektywie na lata 2021-2027. Dodamy, że jest o co walczyć, bo budżet całego programu przekracza aż 95,5 mld euro, co czyni go największy na świecie programem tego typu!

Zobacz więcej

Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce w 2019 - dane GUS

Rosną nakłady uczelni na prace badawczo-rozwojowe oraz dochody z takich projektów - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak wynika z danych w 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R wyniosły 30,3 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,1%. Jak pokazują dane z raportu GUS Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 r., uczelnie otrzymują większe kwoty z budżetu państwa na realizację prac B+R. W ubiegłym roku przychody szkół wyższych ze środków przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki oraz ze środków na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra wyniosły w sumie 1,36 mld zł. Jednocześnie uczelnie coraz więcej zarabiają na sprzedaży innowacji i rezultatów swoich prac badawczych. Jak pokazuje wspomniany raport, w 2019 roku przychody wszystkich szkół wyższych ze sprzedaży "pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych" wyniosły 0,46 mld zł. Było to o około 30 mln zł więcej niż w 2018 r.

Zobacz więcej

Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie i inne środki finansowe w ramach konkursu ETIUDA wolne od podatku w latach 2019-2021

Na stronie NCN opublikowano informację o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Dz. U. 2019 poz. 1982). Nowe rozporządzenie podpisane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju obowiązuje od dnia 29 grudnia 2020 r. i przedłuża zaniechanie poboru podatku do 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem, zaniechanie poboru podatku dotyczy: 
-stypendiów doktorskich i innych środków finansowych przyznanych w ramach konkursu ETIUDA, 
-stypendiów naukowych przyznanych i wypłacanych w projektach badawczych we wszystkich konkursach Narodowego Centrum Nauki, w których możliwe jest zaplanowanie i wypłacanie takich stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne).

Zobacz więcej

Przypominamy, że jesteśmy obecni również na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy Państwa, co słychać w świecie projektów badawczych i nie tylko! Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszego profiluhttps://www.facebook.com/rpk.politechnika.slaska

Styczeń 2021 
Osoba kontaktowa: Agnieszka Kwiatkowska, tel. 32 237 20 92, rpk@polsl.pl
Regionalny Punkt Kontaktowy
Politechnika Śląska
http://rpk.polsl.pl/