Mettler Toledo

AKREDYTACJA I JAKOŚĆ BADAŃ

Autor: Jadwiga Marczewska
      Nadzór nad badaniami mikrobiologicznymi produktów leczniczych   Nadzór nad urządzeniami i sprzętem pomiarowym         Wytwórcy produktów leczniczych muszą gwarantować, że jakość produktów przez nich wytwarzanych jest zgodna z dokumentacją dopuszczającą produkt na rynek. Jakość produktów...
27.08.2015
Autor: Aleksandra Burczyk, Iwona Madejska*
    Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, działający w strukturach Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego Sp. z o. o. od 01.05.2012 roku, posiada wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17043:2011 potwierdzony certyfikatem akredytacji Organizatora badań biegłości nr PT-003 wydanym...
17.06.2015
Autor: Stanisław Truś, Marek Rączka*
               Podstawowym składnikiem dokumentacji opracowywanej dla potrzeb wdrożenia w laboratorium badawczym i/lub wzorcującym systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 [1] są procedury badawcze. Są to dokumenty operacyjne mające zapewnić prawidłowe przeprowadzenie  badań/...
23.05.2015
Autor: Krzysztof Nyrek
      Krzywa kalibracyjna krok po kroku   Krzysztof Nyrek*   Większość laboratoriów wykorzystuje krzywą kalibracyjną do codziennych pomiarów. Jest więc rzeczą naturalną, że przy tej okazji pojawia się szereg pytań odnośnie wyznaczania jej parametrów i sposobów sprawdzania jakości uzyskanej krzywej...
4.11.2014
Autor: Iwona Madejska
    STATYSTYCZNE METODY OPRACOWANIA DANYCH BADAŃ BIEGŁOŚCI (PT)   Iwona Madejska*   „Laboratorium powinno mieć procedury sterowania jakością w celu monitorowania miarodajności podejmowanych badań i wzorcowań. Uzyskiwane dane powinny być zapisywane w taki sposób, aby było możliwe śledzenie...
2.09.2013
Autor: Jerzy Józef Włodek
    W różnorodnych opracowaniach naukowych, aktach prawnych i normach, których zawartość treściowa dotyczy metrologii, zakresy znaczeniowe terminu „dokładność” (jego angielskim odpowiednikiem jest termin „accuracy”) i terminu „precyzja” (jego angielskim odpowiednikiem jest termin „precision”),...
18.03.2013
Autor: Teresa Topolnicka*, Michał Iwaniec**
    Celem każdego laboratorium jest wykonywanie pomiarów, które będą pewne. Aby to zapewnić, należy wypracować metody, które zapewnią wysoką jakość funkcjonowania metody pomiarowej. Dla laboratoriów, które są na początku drogi do walidacji swoich metod, może się ona wydawać długa i trudna, dlatego...
27.05.2012
Autor: pca
Poniżej publikujemy skróty referatów wygłoszonych przez pracowników Polskiego Centrum Akredytacji podczas seminarium, które odbyło się 29 marca 2012 r. Spotkanie miało charakter konferencji towarzyszącej targom EuroLab 2012.   Akredytacja laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących wyroby...
27.04.2012
Autor: Aleksander Astel
    Nieustanny wzrost ilości problemów badawczych powiązany ze wzrostem komplikacji obiektów badań wymusza konieczność stosowania wyrafinowanych technik analizy danych. W efekcie znacznego przyrostu mocy obliczeniowej współczesnych komputerów, w ciągu kilku ostatnich dekad ogromną popularność...
21.02.2012
Autor: Rajmund Michalski
  Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby na tym trudnym rynku utrzymać się należy przekonać potencjalnych klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług. Drogą do sukcesu może być wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN...
6.10.2011