Laboratoria MPWiK Rzeszów

 


 
Laboratoria
MPWiK Rzeszów Sp. z o.o
ul. Naruszewicza 18
35-055 Rzeszów
tel: +48 (17) 850 96 00

 

 

Spółka posiada dwa laboratoria:
  • wody
  • ścieków

 

Laboratorium wody

 

Laboratorium Wody pracujące na Zakładzie Uzdatniania Wody szczegółowo kontroluje procesy produkcji wody po każdym etapie uzdatniania oraz prowadzi monitoring wody przeznaczonej do spożycia na wejściu do sieci oraz bezpośrednio u konsumenta w 47 stałych punktach kontrolnych. Woda badana jest pod kątem fizykochemicznym,  bakteriologicznym oraz hydrobiologicznym.

W roku 2010 w laboratorium wykonano łącznie 7 770 badań fizykochemicznych i biologicznych w tym 2 313  badań biologicznych (mikro i hydrobiologicznych ). Wykonano 71 412 oznaczeń fizykochemicznych i biologicznych w tym 12 338 oznaczeń biologicznych.

Podjęto również decyzję o wdrożeniu systemu jakości norma PN-EN ISO 17025 :2005 i uzyskaniu akredytacji. W tym celu w listopadzie 2009 r. rozpoczęła się modernizacja pomieszczenia przejętego od Działu Produkcji Wody dla potrzeb pracowni biologicznej. Inwestycja ma na celu przystosowanie pomieszczeń do wymogów zawartych w normie PN-ISO 7218:2008r „Mikrobiologia żywności i pasz wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych” oraz w dokumencie EA-04/10 „Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych”.

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową niezbędne do właściwego wykonania badań. Posiadamy chromatograf gazowy, spektrofotometry UV- VIS , aparat do oznaczania węgla, pehametry, konduktometry, mętnościomierze,  tlenomierze , wagi analityczne ,systemy głębokiego oczyszczania wody,   aparat Colilert 18, komorę laminarną, system bezprzewodowego monitoringu temperatury, ciśnienia i wilgotności, mikroskopy i inne.


 

Dane kontaktowe

 

Laboratorium Wody

ul. Zwięczycka 36
35-959 Rzeszów
 

Kierownik laboratorium

  inż. Zuzanna Rarus
tel. /17/ 8509866
 
101_0316
101_0316
 
101_0327
101_0327
 
101_0332
101_0332
 
101_0346
101_0346
 
 

 

Laboratorium ścieków

 

Laboratorium Ścieków jest działem świadczącym usługi w zakresie badań fizyko - chemicznych ścieków i osadów ściekowych wg. wykazu badań zamieszczonego ponizej.

Laboratorium Ścieków szczegółowo kontroluje procesy oczyszczania ścieków i osadów ściekowych. Ostatecznym celem wykonywanych badań jest sprawdzenie, czy produkt końcowy spełnia normy prawa polskiego i europejskiego.

W 2010 r. wykonano około 30 000 badań z tego 27 000 badań fizykochemicznych i 3 000 osadów ściekowych, oznaczając 50 różnych parametrów.

W związku z wejściem w życie nowych wymagań prawnych od 28 lipca 2007r. badania ścieków wprowadzanych do środowiska mogą wykonywać tylko te laboratoria, które posiadają akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087, z późniejszymi zmianami.).

Status laboratorium akredytowanego jest świadectwem kompetencji, wysokiej jakości badań, a także zapewnieniem bezstronności.
W 2007r. podjęto w naszej firmie decyzję o przygotowaniach do procesu akredytacji. Przejście przez ten proces wymagało nakładów finansowych, poszerzenia wiedzy na temat systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych. W związku z tym personel został przeszkolony w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji(Księga Jakości, procedury, instrukcje),auditów wewnętrznych, walidacji metod, szacowania niepewności oraz stosowanej metodyki badań.
Sam proces formalnego przygotowania trwał 2 lata i wymagał pełnego zaangażowania całego zespołu, ponieważ równocześnie należało wywiązywać się z zaplanowanych na bieżąco badań i pomiarów.
Wysiłki zespołu uwieńczone zostały przyznaniem w 2009r„Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1036”.

                       

 

 

 

Dane kontaktowe

Laboratorium Ścieków
ul. Ciepłownicza 2
35-959 Rzeszów
 

Kierownik laboratorium

mgr inż. Bożena Mach
tel. /17/ 8509804
 

e-mail: tls@mpwik.rzeszow.pl

Zlecenie na wykonanie badania należy złożyć w sekretariacie MPWIK Rzeszów, ul. Naruszewicza 18, pok. 104