5 szt. czujników prędkości przepływu temp. 0-190 st. C

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

NYBORG- MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA
82-200 Malbork
CIEPŁA6
Tel. +48 602 622 586
E-mail oferty@nyborg-mawent.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/api/announcements/17440

Województwo

pomorskie

Powiat

malborski

Treść zamówienia

5 szt. czujników prędkości przepływu temp. 0-190 st. C

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2020/POIR.01.01.01 dotyczące zakupu wraz dostawą 15 sztuk czujników do pomiaru prędkości przepływu do umieszczenia w instalacji modułowej przy pomiarach urządzeń techniki powietrza tj. wentylatorów. Przedmiot zamówienia spełniający wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i wyposażenie.
Przedmiot zamówienia tj. 15 sztuk czujników do pomiaru prędkości przepływu składa się z dwóch części:
Część 1: Czujnik pomiaru (5 sztuk) prędkości przepływu (temp. medium do 190°C) spełniający określone parametry:
• Zakres pomiarowy: 200-3000 cm/s
• Zasilanie: 24V +/-10%
• wyjście analogowe napięciowe 0-10V, warunkowo dopuszcza się wyjście prądowe 4-20mA
• Temperatura medium do 190°C
• Wytrzymałość na ciśnienie: 1 bar
• Stopień ochrony: min IP54
• Temperatura otoczenia: -10 stC +40stC
• Dostawa ma zapewniać dostarczenie elementów wyposażania do każdego czujnika 10 metrów kabla
• Średnica instalacji w jakiej będzie instalowany czujnik to od ok 200mm do ok 600mm, przy czym wymagana długość sondy co najmniej 10 cm
• Wymagana 24 miesięczna gwarancja.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2020/POIR.01.01.01 dotyczące zakupu wraz dostawą 15 sztuk czujników do pomiaru prędkości przepływu do umieszczenia w instalacji modułowej przy pomiarach urządzeń techniki powietrza tj. wentylatorów. Przedmiot zamówienia spełniający wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i wyposażenie.
Przedmiot zamówienia tj. 15 sztuk czujników do pomiaru prędkości przepływu składa się z dwóch części:
Część 2: Czujnik pomiaru (10 sztuk) prędkości przepływu (temp. medium do 40°C) spełniający określone parametry:
• Zakres pomiarowy: 200-3000 cm/s
• Zasilanie: 24V +/-10%
• wyjście analogowe napięciowe 0-10V, warunkowo dopuszcza się wyjście prądowe 4-20mA
• Temperatura medium do 40°C
• Wytrzymałość na ciśnienie: 1 bar
• Stopień ochrony: min IP54
• Temperatura otoczenia: -10 stC +40stC
• Dostawa ma zapewniać dostarczenie elementów wyposażania do każdego czujnika 10 metrów kabla
• Średnica instalacji w jakiej będzie instalowany czujnik to od ok 200mm do ok 600mm, przy czym wymagana długość sondy co najmniej 10 cm
• Wymagana 24 miesięczna gwarancja.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17440...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17440?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

Zalacznik_Nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx
Zalacznik_Nr_3_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf
Zalacznik_Nr_2_Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
Zapytanie_ofertowe_nr_15.docx
Zapytanie_ofertowe_nr_15.pdf
Zalacznik_Nr_1_Formularz_oferty.docx
Zalacznik_Nr_1_Formularz_oferty.pdf
Zalacznik_Nr_2_Klauzula_informacyjna_RODO.docx

CPV

31711120-0: Przetworniki
38400000-9: Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38410000-2: Przyrządy pomiarowe

Wymagania

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 2 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Formularz oferty (Załącznik nr 1)
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3)

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z Oferentem.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 2 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Formularz oferty (Załącznik nr 1)
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3)

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z Oferentem.

Osoba do kontaktu

Mateusz Bortkiewicz
tel: +48 722 016 262
email: oferty@nyborg-mawent.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2020-12-01
Start: 2020-11-28

Koniec: 2021-01-10

Opis: Dostawa maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Start: 2020-11-28

Koniec: 2021-01-10

Opis: Dostawa maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

Miejsce i termin składania ofert

NYBORG- MAWENT SPÓŁKA AKCYJNA
82-200 Malbork
CIEPŁA6

2020-11-27

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)
Waga kryterium 80%.
Sposób przyznawania punktów jest opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 15"
Kryterium II - Termin dostawy (maksymalna ilość punktów= 20)
Waga kryterium 20%.
Sposób przyznawania punktów jest opisany w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 15"
Zamawiający wymaga zapewnienia dostawy maksymalnie do 30 dni, oferty nie spełniające kryterium dostawy do 30 dni zostaną odrzucone.

Uwagi

2020-3831-17440
Kraj: Polska
Województwo: pomorskie
Powiat: malborski
Miejscowość: Malbork

Data dodania

2020-11-18