ASTRO-MODUŁY – Zestaw bloków funkcjonalnych do małych i średnich satelitów

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

ASTRONIKA SP. Z O.O.
00-716 WARSZAWA
BARTYCKA 18A

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

ASTRO-MODUŁY – Zestaw bloków funkcjonalnych do małych i średnich satelitów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ASTRO-MODUŁY – Zestaw bloków funkcjonalnych do małych i średnich satelitówKomponenty strukturalne do konfiguracji komory próżniowej

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-6517-41162.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41162

CPV

38.54.00.00, 38.97.00.00, 42.95.00.00, 44.20.00.00

Wymagania

Zgodnie z załączonym Zapytanie ASTMOD/02/04/2021, w szczególności sekcją "12 ZMIANA TREŚCI UMOWY" Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Wypełniony formularz oferty (zał.1) Specyfikacja techniczna wszystkich elementów oferowanego przedmiotu zamówienia Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (zał. 2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zał.3) Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Szczegółowe warunki określone w pliku Zapytanie ASTMOD/02/04/2021 oraz załącznikach

Osoba do kontaktu

Agata Paź

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-04-01

Miejsce i termin składania ofert2021-04-08

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Astronika Sp. z o.o., Bartycka 18, 00-716 Warszawa, NIP: 5213646616; Osoby do kontaktu: Agata Paź, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-04-01 - data publikacji, 2021-04-08 - termin składania ofert, 2021-04-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

liczba punktów (pc) w kryterium „cena” obliczana będzie według wzoru pc=cn/cb * 80pkt, gdzie: pc liczba punktów za kryterium „cena” cn spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena netto oferty cb łączna cena netto badanej oferty liczba punktów (pt) w kryterium „termin wykonania” obliczana będzie wg. wzoru pt=tn/tb * 20pkt, gdzie: pt liczba punktów za kryterium „termin wykonania” tn spośród ofert nie odrzuconych najkrótszy termin wykonania tb termin wykonania zadeklarowany w badanej ofercie

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0858/19 - ASTRO-MODUŁY – Zestaw bloków funkcjonalnych do małych i średnich satelitów
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z załączonym Zapytanie ASTMOD/02/04/2021, w szczególności sekcją "12 ZMIANA TREŚCI UMOWY"
Opis
Komponenty strukturalne do konfiguracji komory próżniowej


Numer informacji: 2021-6517-41162