Automatyczna barwiarka

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Celon Pharma S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A
E-mail anna.zalecka@celonpharma.com
WWW www.celonpharma.com

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Treść zamówienia

Automatyczna barwiarka.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Automatyczna barwiarka (H&E). Urządzenie do barwienia (w tym barwienia Hematoksyliną i Eozyną ) przeznaczone do wykonywania rutynowych barwień skrawków cienkich preparatów lub próbek cytologicznych nałożonych na szkiełka mikroskopowe. Urządzenie niezbędne do analiz umożliwiających ocenę histologiczną preparatów z utrwalonym materiałem tkankowym.
Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium, nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą i instalacją. (Zał. nr 2 - SIWZ)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16835...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16835?sekcja=ogloszenie

Załączniki do spec.

Zalacznik_1_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf
Zalacznik_2_SIWZ.pdf
Zapytanie_ofertowe_190_2020_M_CITY_Z4.pdf

CPV

33100000-1: Urządzenia medyczne
33124100-6: Urządzenia diagnostyczne
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

Według załączników

Osoba do kontaktu

Anna Załęcka
tel:
email: anna.zalecka@celonpharma.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy: 2020-11-01

Miejsce i termin składania ofert

Celon Pharma S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A; lub na adres mailowy anna.zalecka@celonpharma.com

2020-11-23

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Według załączników

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

- cena 50% (musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),
- parametry techniczne 50%
Szczegóły w zalączonym zapytaniu ofertowym.

Uwagi

2020-177-16835
Kraj: Polska
Województwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Miejscowość: Kiełpin

Data dodania

2020-11-16