BladderDx - Szybki i bezinwazyjny test

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY MOLEKULARNEJ W GDAŃSKU
80-172 GDAŃSK
TRZY LIPY 3
Tel. 58 739 58 86
WWW www.ibmm.pl

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

BladderDx - Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

BladderDx - Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowegoPrzedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów, odczynników (określonych jako opakowania/pojemność/waga/szt.) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-20/pl20-2021-243-68119.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68119

CPV

33.69.63.00, 33.69.65.00, 33.79.30.00, 38.43.70.00

Wymagania

Zgodnie z punktem XII Zapytania ofertowego: WARUNKI UMOWY Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Wiedza i doświadczenie Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Potencjał techniczny Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Załącznik nr 1 – Specyfikacja cenowa Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy; Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. powiązań osobowych i kapitałowych; oraz załączniki do Formularza Ofertowego: a) dokument rejestrowy Wykonawcy b) upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy) c) oświadczenie każdej z osób biorących udział w przedmiotowym postępowaniu (po stronie Wykonawcy) o zapoznaniu się w treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Zgodnie z punktem V Zapytania Ofertowego: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Osoba do kontaktu

Katarzyna Gotowalska
+48 531 644 543 przetargi@ibmm.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-09-01

Miejsce i termin składania ofert2021-09-15

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Kampinoska 25, 80-180 Gdańsk, NIP: 9571076610; Osoby do kontaktu: Katrzyna Krysiak, tel.: +48 531 644 543, e-mail: przetargi@ibmm.pl Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-09-07 - data publikacji, 2021-09-15 - termin składania ofert, 2021-09-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: cena: 80% czas dostawy: 20% cena: c=cm/cx x 80 c - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny; cm - najniższa cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie; cx - cena netto rozpatrywanej oferty czas dostawy: cz=czm/czx x 20 cz - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas dostawy; czm – najkrótszy czas dostawy zaoferowany w odpowiedzi na zapytanie; czx - czas dostawy rozpatrywanej oferty s = c + cz s - suma punktów danej oferty

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.02-00-0016/18 - BladderDx - Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z punktem XII Zapytania ofertowego: WARUNKI UMOWY
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów, odczynników (określonych jako opakowania/pojemność/waga/szt.) do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.


Numer informacji: 2021-243-68119

Data dodania

2021-09-08