Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j.

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

TECHSPEED BENDKOWSKI, MAZUR SP.J.
40-432 KATOWICE
W. WRÓBLEWSKIEGO 22
Tel. 32 363 66 00
E-mail info@techspeed.pl
WWW techspeed.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j. dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j. dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testowego stanowiska do programowania wg poniższej specyfikacji technicznej Zamawiającego: Sterownik PLC o pojemności pamięci programu nie mniejszej niż 128kB, pojemności pamięci operacyjnej nie mniejszej niż 100kB, o czasie przetwarzania instrukcji przeniesienia nie dłuższym niż 35ns, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe moduły wejść/wyjść obsługujące w sumie nie mniej niż 128 wejść/wyjść, z komunikacją Ethernet Panel HMI o przekątnej ekranu 7", rozdzielczości nie mniejszej niż 800x480 px, z podświetleniem LED, pamięci RAM nie mniej niż 15MB, wyposażony w interfejs Ethernet oraz gniazdo karty SD, o wymiarach gabarytowych nie większych niż 190x60x140mm każdy, stopniu ochrony obudowy nie mniejszym niż IP67, z komunikacją Ethernet Serwonapęd o momencie znamionowym w zakresie 2,2 - 2,5 [Nm], obrotach znamionowych nie mniejszych niż 3000 [obr/min], stopniu ochrony obudowy co najmniej IP65, napięciu znamionowym 200 – 240 [VAC], rozdzielczości enkodera: 17 [bit], z komunikacją Ethernet; z kompletem okablowania, zamontowany w sposób pozwalający na bezpieczne uruchamianie silnika w pełnym zakresie obrotów i przyspieszeń Serwonapęd o momencie znamionowym w zakresie 0,6 - 0,7 [Nm], obrotach znamionowych nie mniejszych niż 3000 [obr/min], stopniu ochrony obudowy co najmniej IP65, napięciu znamionowym 200 – 240 [VAC], rozdzielczości enkodera: 17 [bit], z komunikacją Ethernet; z kompletem okablowania, z pasującą przekładnią planetarną o przełożeniu 1:10, zamontowane w sposób pozwalający na bezpieczne uruchamianie silnika w pełnym zakresie obrotów i przyspieszeń Wyposażenie elektryczne, w tym: • Switch Ethernet o prędkości co najmniej 100Mbit i co najmniej 5 portach Ethernet • Programowalny układ bezpieczeństwa pozwalający na uzyskanie co najmniej poziomu bezpieczeństwa SIL3, o co najmniej dwóch podwójnych kanałach wyjściowych OSSD i co najmniej dwóch podwójnych kanałach wejściowych • Wyłącznik bezpieczeństwa ryglujący, • Konfiguracja styków: NC x2, Klasa szczelności: IP67, Materiał korpusu: metal, Parametry elektryczne styków: 250V AC / 5A, Napięcie zasilania: 24V AC, 24V DC, Trwałość mechaniczna; min. 1000000 cykli, Siła: 2500N, w komplecie z kluczem, • Co najmniej 1 przycisk Stop Awaryjny połączony z układem bezpieczeństwa • Czujnik indukcyjny zbliżeniowy z wyjściem analogowym prądowym połączony z wejściem analogowym sterownika PLC poprzez złącze z możliwością odłączania • Co najmniej 1 przełącznik bistabilny symulujący czujnik krańcowy siłownika połączony z wejściem PLC • Co najmniej dwa przyciski monostabilne z podświetleniem połączone z wejściami i wyjściami PLC • Układ zasilania i zabezpieczeń nadprądowych z rozłącznikiem głównym i gniazdem zasilania oraz kablem typu IEC z blokadą zatrzaskową • Oznaczenia ostrzegające przed zagrożeniami elektrycznymi i mechanicznymi dla osoby użytkującej stanowisko. Sztywna podstawa drewniana lub z innych materiałów pozwalająca na łatwe przenoszenie i magazynowanie stanowiska 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii. 3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie. 4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zgodzie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju. 5. Szczegóły zamówienia zawiera także Opis istotnych postanowień umownych stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 6. Kod CPV i jego nazwa: 38970000-5 – Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik " 4 2021 2.1. TS testowe stanowisko do pro”.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2021-353-80582.zip

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/80582

CPV

38.97.00.00

Wymagania

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy nie zmieniających charakteru pierwotnej umowy (rodzaj zawartej umowy pozostanie bez zmian) w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, w tym terminów i zasad płatności, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności, gdy: zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia; nastąpiła zmiana stawki podatku VAT; zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej; 2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pod warunkiem zachowania formy pisemnej i o ile zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy. 4. Zamawiający w szczególności, dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania z przyczyn niezależnych od niego i Wykonawcy, pod warunkiem sporządzenia pisemnego aneksu do umowy, ustalenia nowego terminu zakończenia prac i podania przyczyn zmiany terminu. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik " 4 2021 2.1. TS testowe stanowisko do pro”. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów. 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w razie złożenia przez tego samego wykonawcę kolejnej oferty obejmującej ten sam zakres zamówienia, ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako wycofaną. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 8. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 9. Cena powinna być podana w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN. 10. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści. 11. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa 12. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie. 13. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik " 4 2021 2.1. TS testowe stanowisko do pro”. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: a. dokładnej specyfikacji technicznej. 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w także wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik " 4 2021 2.1. TS testowe stanowisko do pro”.

Osoba do kontaktu

Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniona jest osoba wskazana w pkt K załącznika, gdzie zostaly podane jej pełne dane kontaktowe.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Planowany termin podpisania umowy 2021-12-01

Miejsce i termin składania ofert2021-11-30

Sposób składania ofert

Dane adresowe ogłoszeniodawcy: TechSpeed Bendkowski, Mazur Spółka Jawna, WRÓBLEWSKIEGO 22, 40-432 Katowice, NIP: 9542676106; Osoby do kontaktu: Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniona jest osoba wskazana w pkt K załącznika, gdzie zostaly podane jej pełne dane kontaktowe. , tel.: , e-mail: Godzina: 23:59

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2021-11-23 - data publikacji, 2021-11-30 - termin składania ofert, 2021-12-01 - planowany termin podpisania umowy

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0287/17 - Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j. dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy nie zmieniających charakteru pierwotnej umowy (rodzaj zawartej umowy pozostanie bez zmian) w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, w tym terminów i zasad płatności, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności, gdy: zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy; zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia; nastąpiła zmiana stawki podatku VAT; zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej; 2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pod warunkiem zachowania formy pisemnej i o ile zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy. 4. Zamawiający w szczególności, dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania z przyczyn niezależnych od niego i Wykonawcy, pod warunkiem sporządzenia pisemnego aneksu do umowy, ustalenia nowego terminu zakończenia prac i podania przyczyn zmiany terminu. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik " 4 2021 2.1. TS testowe stanowisko do pro”.
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testowego stanowiska do programowania wg poniższej specyfikacji technicznej Zamawiającego: Sterownik PLC o pojemności pamięci programu nie mniejszej niż 128kB, pojemności pamięci operacyjnej nie mniejszej niż 100kB, o czasie przetwarzania instrukcji przeniesienia nie dłuższym niż 35ns, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe moduły wejść/wyjść obsługujące w sumie nie mniej niż 128 wejść/wyjść, z komunikacją Ethernet Panel HMI o przekątnej ekranu 7", rozdzielczości nie mniejszej niż 800x480 px, z podświetleniem LED, pamięci RAM nie mniej niż 15MB, wyposażony w interfejs Ethernet oraz gniazdo karty SD, o wymiarach gabarytowych nie większych niż 190x60x140mm każdy, stopniu ochrony obudowy nie mniejszym niż IP67, z komunikacją Ethernet Serwonapęd o momencie znamionowym w zakresie 2,2 - 2,5 [Nm], obrotach znamionowych nie mniejszych niż 3000 [obr/min], stopniu ochrony obudowy co najmniej IP65, napięciu znamionowym 200 – 240 [VAC], rozdzielczości enkodera: 17 [bit], z komunikacją Ethernet; z kompletem okablowania, zamontowany w sposób pozwalający na bezpieczne uruchamianie silnika w pełnym zakresie obrotów i przyspieszeń Serwonapęd o momencie znamionowym w zakresie 0,6 - 0,7 [Nm], obrotach znamionowych nie mniejszych niż 3000 [obr/min], stopniu ochrony obudowy co najmniej IP65, napięciu znamionowym 200 – 240 [VAC], rozdzielczości enkodera: 17 [bit], z komunikacją Ethernet; z kompletem okablowania, z pasującą przekładnią planetarną o przełożeniu 1:10, zamontowane w sposób pozwalający na bezpieczne uruchamianie silnika w pełnym zakresie obrotów i przyspieszeń Wyposażenie elektryczne, w tym: • Switch Ethernet o prędkości co najmniej 100Mbit i co najmniej 5 portach Ethernet • Programowalny układ bezpieczeństwa pozwalający na uzyskanie co najmniej poziomu bezpieczeństwa SIL3, o co najmniej dwóch podwójnych kanałach wyjściowych OSSD i co najmniej dwóch podwójnych kanałach wejściowych • Wyłącznik bezpieczeństwa ryglujący, • Konfiguracja styków: NC x2, Klasa szczelności: IP67, Materiał korpusu: metal, Parametry elektryczne styków: 250V AC / 5A, Napięcie zasilania: 24V AC, 24V DC, Trwałość mechaniczna; min. 1000000 cykli, Siła: 2500N, w komplecie z kluczem, • Co najmniej 1 przycisk Stop Awaryjny połączony z układem bezpieczeństwa • Czujnik indukcyjny zbliżeniowy z wyjściem analogowym prądowym połączony z wejściem analogowym sterownika PLC poprzez złącze z możliwością odłączania • Co najmniej 1 przełącznik bistabilny symulujący czujnik krańcowy siłownika połączony z wejściem PLC • Co najmniej dwa przyciski monostabilne z podświetleniem połączone z wejściami i wyjściami PLC • Układ zasilania i zabezpieczeń nadprądowych z rozłącznikiem głównym i gniazdem zasilania oraz kablem typu IEC z blokadą zatrzaskową • Oznaczenia ostrzegające przed zagrożeniami elektrycznymi i mechanicznymi dla osoby użytkującej stanowisko. Sztywna podstawa drewniana lub z innych materiałów pozwalająca na łatwe przenoszenie i magazynowanie stanowiska 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii. 3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie. 4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zgodzie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju. 5. Szczegóły zamówienia zawiera także Opis istotnych postanowień umownych stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 6. Kod CPV i jego nazwa: 38970000-5 – Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik " 4 2021 2.1. TS testowe stanowisko do pro”.


Numer informacji: 2021-353-80582

Data dodania

2021-11-24