dostawa 1 szt. pulsoksymetru

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Tel. 48 58 347 12 69
WWW dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9347

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

dostawa 1 szt. pulsoksymetru

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. pulsoksymetru, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem PowerLab 8/35 (możliwość podłączenia
bezpośrednio bądź przez dodatkowy przetwornik dostarczony przez Wykonawcę w komplecie z pulsoksymetrem)
Zasada działania: nieinwazyjny pomiar nasycenia krwi tlenem (SpO2) przy użyciu światła czerwonego i
podczerwonego
Zakres pomiaru nasycenia: nie gorzej niż 70 − 100%
Dokładność pomiaru: nie gorzej niż ±2%
Częstotliwość pomiaru: min. 1 odczyt na sekundę
Zakres działania: nie gorzej niż 20-300 uderzeń serca na minutę
Rozdzielczość pomiaru: nie gorzej niż 1%
Zakres temperatury pracy: nie gorzej niż 10 – 30°C
Czas akwizycji SpO2: nie gorzej niż 12 sekund
Sposób montażu: klips na palec
2. Kod wg CPV 33100000-1 Urządzenia medyczne

Specyfikacja

dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9347

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9347

Załączniki do spec.

zał.

Wymagania

1. Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Cena musi być określona w złotych polskich.
3. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową
realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami
stawianymi przez Zamawiającego

Osoba do kontaktu

tel: 48 58 347 12 69

Wymagany termin realizacji zamówienia

28 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12 12:00

2020-11-25

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena oferty 100%.

Data dodania

2020-11-18