Dostawa 6 sztuk modułów tyrystorowych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 24 65
Fax. 58 347 14 02
E-mail sekretariat.weia@pg.edu.pl
WWW eia.pg.edu.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa 6 sztuk modułów tyrystorowych, zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 3 do zamówienia. Zamówienie realizowane jest d...

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa 6 sztuk modułów tyrystorowych, zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 3 do zamówienia. Zamówienie realizowane jest do projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4 1.: badania naukowe i prace rozwojowe w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0018/17-00 pt. Dystrybucyjny transformator hybrydowy (DTH), jako aktywny element nowoczesnych systemów Smart Grid.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu...

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9752

Osoba do kontaktu

e-mail Zamawiającego: zamowienia.weia@pg.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ciągu do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2021-04-08

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

POLITECHNIKAGDAŃSKAUCZELNIABADAWCZAWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKIZAMÓWIENIE NR ZZ/76/014/21I. ZamawiającyPolitechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, prowadząc zamówienie na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia i zaprasza do składania ofert na Dostawę 6 sztuk modułów tyrystorowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.II. Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest Dostawa 6 sztuk modułów tyrystorowych, zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 3 do zamówienia. Zamówienie realizowane jest do projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4 1.: badania naukowe i prace rozwojowe w ramach umowy POIR.04.01.04-00-0018/17-00 pt. Dystrybucyjny transformator hybrydowy (DTH), jako aktywny element nowoczesnych systemów Smart Grid.III. Opis sposobu przygotowania oferty:1. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru druku OFERTA, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. Integralną częścią oferty jest formularz rzeczowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.2. Oferta musi zawierać podpis osoby (podpisy osób) uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. Przy podpisywaniu wszelkich dokumentów wymaga się zachowania zasady reprezentacji wskazanej we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.3. Wykonawca przystępując do niniejszego zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.IV. Sposób obliczenia ceny:1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, związane z realizacją zamówienia oraz ująć wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.2. Ceną oferty jest cena brutto podana cyframi i słownie na druku OFERTA.3. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wpisać w odpowiednie miejsce na druku OFERTA.4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsktel. 58 347 10 58 fax 58 347 18 02e-mall: zamówienia weiafBpg.edu pl www.eia.po.edu.olPOLITECHNIKAGDAŃSKAWYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI i AUTOMATYKIUCZELNIABADAWCZA5. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.V. Kryteria oceny ofert1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena oferty z wagą 100%.2. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, jednocześnie spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.VI. Termin realizacji1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ciągu do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. 2 Ofertę należy przesłać na załączonym druku OFERTA do dnia (2&.(?4.