Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
95-050 Konstantynów Łódzki
Innowacyjna 9/11
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11333

Województwo

łódzkie

Powiat

pabianicki

Treść zamówienia

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych (dalej zwanych „Towarem”) - detektorów gazów wraz z zasilaczami - o specyfikacji i w ilościach podanych poniżej:

a. 2 szt. detektorów wielogazowy do celów ochrony osobistej o parametrach jak niżej:
• Zainstalowane czujniki:
o Czujnik dolnej granicy wybuchowości o parametrach jak niżej:
- zakres pomiarowy: 0 – 100% DGW; 0 – 5% obj. CH4,
- rozdzielczość: 1% DGW; 0,1% obj. CH4,
- oczekiwana żywotność >4lat.
o Czujnik tlenu o parametrach jak niżej:
- zakres pomiarowy: 0 – 25% obj.,
- rozdzielczość: 0,1% obj,
- oczekiwana żywotność: >4lat.
o Czujnik tlenku węgla o parametrach jak niżej:
- zakres pomiarowy: 0 – 2000 ppm,
- rozdzielczość: 1 ppm,
- oczekiwana żywotność: >4lat.
o Czujnik siarkowodoru o parametrach jak niżej:
- zakres pomiarowy: 0 – 100 ppm,
- rozdzielczość: 0,1 ppm,
- oczekiwana żywotność: >4lat
• Waga: nie więcej niż 250 g,
• Warunki pracy:
o Temperatura: od -20 do +50°C,
o Ciśnienie: od 700 do 1300 mbar,
o Wilgotność względna: od 10 od 95%.
• Klasa ochrony: IP67,
• Alarmy:
o Optyczny,
o Akustyczny,
o Wibracyjny.
• Zasilanie:
o Baterie alkaiczne,
o Akumulator NiMH.

b. 1 szt. zestawu ładująco – zasilającego kompatybilnego z detektorami wymienionymi powyżej.
W skład zestawu wchodzą:
• Akumulatory NiMH – w ilości odpowiedniej dla 2 szt. detektorów,
• Moduł ładujący,
• Zasilacz.

c. 1 zestaw detektoru/kontrolera CO2 składający się z detektora CO2 i modułu zasilająco-sterującego:
• przeznaczony do selektywnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w zakresie do 5% v/v w pomieszczeniach zamkniętych,
• kontroler umożliwia automatyczne sterowanie wentylacją poprzez wyjścia stykowe oraz sygnalizację przekroczenia zadanych progów stężenia CO2 poprzez zewnętrzne sygnalizatory optyczne i/lub akustyczne,
• detekcja optyczna gazu (NDIR) z dyfuzyjną metodą próbkowania gazu,
• czas odpowiedzi/ sygnalizacji maksymalnie po 25 sekundach,
• działający w szerokim zakresie wilgotności względnej powietrza: 5%-95%,
• umożliwiający ustawienie minimum 3 progów alarmowych o różnym poziomie CO2,
• dokładność ustawienia progów ≤±10% (błąd wzgl. wartości progu), ale nie mniej niż ± 1% zakresu,
• wyposażony w 4 cyfrowy wyświetlacz LED wskazujący aktualne stężenie CO2,
• wyposażony w przewód połączeniowy detektora z modułem zasilająco sterującym od długości minimum 3 m,
• zasilanie 230V, 50 Hz / 6W.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu standardowej gwarancji producenta na Towar.
4. Towar objęty przedmiotem zamówienia musi być sprawny technicznie, nowy, wolny od wad oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.
5. Wykonawca Zobowiązuje się dostarczyć Towar, o którym jest mowa w ust. 1 i 2 powyżej, do siedziby Zamawiającego – 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Innowacyjna 9/11 w oznaczonym terminie realizacji niniejszego zamówienia.
6. Wykonawca wraz z dostawą Towaru, winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim, w tym w szczególności karty charakterystyk, certyfikaty jakości (jeśli dotyczy).
7. Inne warunki dostawy i odbioru zostały określone we wzorze umowy.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Dostawa Towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi nie później niż do dnia 20 listopada 2020 r.
2. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.


Okres gwarancji

standardowa gwarancja producenta

Kody CPV

38543000-3 Urządzenia do wykrywania gazów

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11333

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11333

Załączniki do spec.

Pobrane.zip

CPV

38543000-3 Urządzenia do wykrywania gazów

Wymagania

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Ofertę stanowi formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Do formularza ofertowego Wykonawca powinien dołączyć:
a) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji, jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego firmy;
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego);
c) parafowany wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
d) specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się, aby oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę były ponumerowane i trwale spięte/złączone. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w miejscach przeznaczonych na podpis. Ponadto, Wykonawca powinien parafować każdą stronę wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę można złożyć w następujący sposób:
a) na piśmie osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego
b) elektronicznie - pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem poniższych ustępów
c) poprzez Bazę Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
5. Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z wymienionymi i podpisanymi dokumentami, o których mowa w pkt VI.2.
6. W razie wyboru formy elektronicznej ofertę należy dostarczyć:
a) na adres e-mail osoby do kontaktu wskazany w punkcie I. Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VI.8 zapytania ofertowego, wiadomość zawierająca pełną ofertę wpłynie na serwer pocztowy Zamawiającego
w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią.
lub
b) poprzez Bazę Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) Termin uważa się za zachowany, jeśli w terminie składania ofert, określonym w pkt.VI.8 zapytania ofertowego, pełna oferta wpłynie poprzez bazę w taki sposób, że Zamawiający będzie mógł zapoznać się z jej treścią.
7. W przypadku składania oferty papierowej należy ją złożyć u Zamawiającego lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego wskazany w pkt. I.
8. Oferta powinna zostać złożona do dnia 22.10.2020 r. do godziny 12.00 (termin składania ofert). Dla ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod adres wskazany w punkcie I.
9. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie odeśle ofertę Oferentowi.
10 Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.
11. Termin związania ofertą: 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 r o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
15. Informację o wyniku postepowania Zamawiający upubliczni poprzez zamieszczenie w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
16. Zamawiający powiadomi Oferentów o wyniku postepowania. W zawiadomieniu wysłanym Oferentowi, którego oferta została wyznana za ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent akceptuje treść wzorca umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
17. Jeżeli Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.
18. Zamawiający informuje, że rozstrzygnięcie niniejszego postępowania nastąpi w terminie max. 2 tygodni od dnia upływu terminu składania ofert. Jeśli w wyniku wzywania do wyjaśnień lub innych okoliczności rozstrzygnięcie w tym terminie nie będzie możliwe, Zamawiający odpowiednio wydłuży ten termin, z zastrzeżeniem następnego zdania, o czym poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty. W każdym wypadku rozstrzygnięcie nastąpi w terminie związania ofertą, tj. w terminie 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena istnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

Osoba do kontaktu

Osoby do kontaktu

Monika Stojan

tel.: 501 085 658

e-mail: zapytania-ofertowe@proakademia.eu

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa Towaru do siedziby Zamawiającego nastąpi nie później niż do dnia 20 listopada 2020 r.

Miejsce i termin składania ofert

CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA
95-050 Konstantynów Łódzki
Innowacyjna 9/11, godz. 12:00

2020-10-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

1. Oferta oceniana będzie na podstawie kryterium: „cena brutto” – waga 100%.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „cena brutto” wynosi 100 punktów.

Uwagi

Termin składania ofert
2020-10-22 12:00:00

Data dodania

2020-10-14