Dostawa aparatury

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Gdański
80-309 Gdańsk
ul. Jana Bażyńskiego 8
E-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl
WWW www2.ug.edu.pl/pl/zamowienia/?id_kom=14655

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa aparatury

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury służącej do namnażania i oczyszczania bakteriofagów, zwanej dalej „sprzętem”, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, według części: 1) I część – dostawa suchego bloku grzewczego – 1 szt.; 2) II część – dostawa inkubatora z chłodzeniem z technologią kompresorową – 1 szt.; 3) III część – dostawa mieszadła magnetycznego – 1 szt. Miejsce dostawy: Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, z siedzibą przy ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ (odpowiednio do części). Zamówienie obejmuje: 1) transport, wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; 2) montaż, instalację sprzętu; 3) przeszkolenie minimum 2 osób Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi sprzętu.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Uniwersytet GdańskiAdres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8Miejscowość: GdańskKod NUTS: PL634 Gdański Kod pocztowy: 80-309Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Magdalena Pietruszewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115, I piętroE-mail: sekretariatdzp@ug.edu.plAdresy internetowe: Główny adres: https://ug.edu.plWykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego: ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdz. VII. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdziale XI SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) specyfikacji technicznej (w języku polskim albo angielskim) zaoferowanego sprzętu, potwierdzającej spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ oraz zaoferowanych w kryteriach parametrów dodatkowych – jeśli dotyczy, odpowiednio do części. Dopuszcza się katalogi producenta, foldery producenta itp. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Ofertę stanowi formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części). Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: część I: 130,00 PLN, część II: 300,00 PLN, część III: 160,00 PLN. Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert (rozdz. IX SIWZ). Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Szczegóły dot. podwykonawców – rozdział XVIII SIWZ. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych – rozdz. XX pkt 13 SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu – rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 – rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie – rozdz. XIV, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zam. i mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – rozdz. VII SIWZ.

LINK do SIWZ

http://www2.ug.edu.pl/pl/zamowienia/?id_kom=14655

Załączniki do spec.

zal..zip

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca Zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (https://obywatel.

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Pietruszewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115, I piętro
E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.plAdresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Gdański
80-309 Gdańsk
ul. Jana Bażyńskiego 8 10:00

2020-10-18

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Uniwersytet Gdański
80-309 Gdańsk
ul. Jana Bażyńskiego 8 11:00

2020-10-18

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/12/2020

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: (T_I) Termin wykonania zamówienia / Waga: 20,00Kryterium jakości - Nazwa: (G_I) Okres gwarancji producenta / Waga: 20,00Cena - Waga: 60,00

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp. Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego: ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdz. VII. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdziale XI SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1) specyfikacji technicznej (w języku polskim albo angielskim) zaoferowanego sprzętu, potwierdzającej spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ oraz zaoferowanych w kryteriach parametrów dodatkowych – jeśli dotyczy, odpowiednio do części. Dopuszcza się katalogi producenta, foldery producenta itp. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Ofertę stanowi formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ (odpowiednio do części). Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: część I: 130,00 PLN, część II: 300,00 PLN, część III: 160,00 PLN. Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert (rozdz. IX SIWZ). Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Szczegóły dot. podwykonawców – rozdział XVIII SIWZ. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych – rozdz. XX pkt 13 SIWZ. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). Szczegóły dotyczące: warunków udziału w postępowaniu – rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 – rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie – rozdz. XIV, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zam. i mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – rozdz. VII SIWZ.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 08/09/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425310-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2020-09-11