Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni kompatybilności elektromagnetycznej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin
al. Piastów 17
Tel. +48 914494321
E-mail dzp@zut.edu.pl

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Treść zamówienia

Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni kompatybilności elektromagnetycznej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad prawnych i fizycznych, zestawu aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni kompatybilności elektromagnetycznej (pracowni badań EMC) wraz z wyposażeniem, obejmującego m. in.: komorę bezodbiciową, system pomiarowy do badań emisji promieniowanej i przewodzonej, system pomiarowy do badań odporności promieniowanej, system pomiarowy do badań odporności przewodzonej i na sygnały generowane przez pola RF oraz jednostki sterujące. Dalsze informacje o zamówieniu podane są poniżej w ogłoszeniu, przy czym szczegółowo informacje w tym zakresie podaje SIWZ. Przez określenie „SIWZ” używane w ogłoszeniu należy rozumieć dokumenty niniejszego zamówienia składające się na specyfikację, o której mowa w art. 36 polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”).Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu nie przewiduje się: zawarcia umowy ramowej; ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; aukcji elektronicznej.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieAdres pocztowy: al. Piastów 17Miejscowość: SzczecinKod NUTS: PL424 Miasto Szczecin Kod pocztowy: 70-310Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Agnieszka OrłowskaE-mail: dzp@zut.edu.plTel.: +48 914494321Adresy internetowe: Główny adres: www.zut.edu.plAdres profilu nabywcy: www.zut.edu.plPodstawy wykluczenia w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w ww. zakresie: 1. Nie później niż w terminie składania ofert każdy Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 2. W terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy Pzp każdy Wykonawca składa (na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu [stosownie do § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z póz. zm.) – które to rozporządzenie dalej (poniżej) zwane jest w skrócie jako RwsRD]. Postanowienia powyższe niniejszego ustępu nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta (oferta jednego, tego samego Wykonawcy). 3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) w ramach danej części zamówienia wymagane będą do złożenia (w terminie ustalonym stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) z zastrzeżeniem pkt 2) – 4) poniżej - informacje Krajowego Rejestru Karnego (KRK), o których mowa w § 5 pkt 1 RwsRD), przy czym w niniejszym postępowaniu wymagane jest przedłożenie informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 2) z zastrzeżeniem pkt 3) i 4) niniejszego ustępu, w przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej (RP), zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1) powyżej - informacje lub dokumenty stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp), 3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej, zastępuje się je oświadczeniem/oświadczeniami stosownie do § 7 ust. 3 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp), 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1) powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 2) powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym stosownie do § 8 ust. 1 RwsRD (zdanie drugie); 5) Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 RwsRD; 6) Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 6 RwsRD. 4. Oświadczenia/dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1)–4) powyżej podlegają złożeniu jako wystawione (sporządzone) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Przytoczenie pełnej treści przywołanych wyżej przepisów RwsRD, a także bliższe informacje co do sposobu (w tym formy) złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1–3 powyżej podaje dział VII SIWZ i przepisy prawa tam wskazane

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Warunek nie jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek nie jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Warunek nie jest określany przez zamawiającego (w postępowaniu nie stawia się żadnych wymogów w zakresie wskazanego warunku).III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Zamawiający zaproponuje zawarcie umowy o zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta będzie wskazana jako najkorzystniejsza w informacji (zawiadomieniu) o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej przekazanej Wykonawcom na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Postanowienie niniejsze nie zamyka prawa Zamawiającego do skorzystania (w przypadku uchylania się wezwanego Wykonawcy od zawarcia umowy) z uprawnienia do ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp, czy też w trybie wskazanym w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. Zawarcie umowy nie będzie uzależnione od złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 ustawy Pzp. Szczegółowo warunki realizacji umowy określa SIWZ (załącznik nr 6 SIWZ – Wzór umowy).

Wadium

Informacje dodatkowe podane w sekcji II.2.5 kryteria pozacenowe (inne niż kryterium cena) zostały ujęte jako „kryterium jakości”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości innego ich wskazania. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda od wykon

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Orłowska
E-mail: dzp@zut.edu.pl
Tel.: +48 914494321
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin
al. Piastów 48

2020-11-30

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
70-310 Szczecin
al. Piastów 48

2020-11-30

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 15/01/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 10Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe szkolenie / Waga: 10Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3) Informacje dodatkowe: Podstawy wykluczenia w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w ww. zakresie: 1. Nie później niż w terminie składania ofert każdy Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 2. W terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy Pzp każdy Wykonawca składa (na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu [stosownie do § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z póz. zm.) – które to rozporządzenie dalej (poniżej) zwane jest w skrócie jako RwsRD]. Postanowienia powyższe niniejszego ustępu nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta (oferta jednego, tego samego Wykonawcy). 3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) w ramach danej części zamówienia wymagane będą do złożenia (w terminie ustalonym stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) z zastrzeżeniem pkt 2) – 4) poniżej - informacje Krajowego Rejestru Karnego (KRK), o których mowa w § 5 pkt 1 RwsRD), przy czym w niniejszym postępowaniu wymagane jest przedłożenie informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 2) z zastrzeżeniem pkt 3) i 4) niniejszego ustępu, w przypadku, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej (RP), zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1) powyżej - informacje lub dokumenty stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp), 3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej, zastępuje się je oświadczeniem/oświadczeniami stosownie do § 7 ust. 3 RwsRD (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp), 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1) powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 2) powyżej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym stosownie do § 8 ust. 1 RwsRD (zdanie drugie); 5) Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 5 RwsRD; 6) Oświadczenie, o którym mowa w § 5 pkt 6 RwsRD. 4. Oświadczenia/dokumenty wskazane w ust. 3 pkt 1)–4) powyżej podlegają złożeniu jako wystawione (sporządzone) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Przytoczenie pełnej treści przywołanych wyżej przepisów RwsRD, a także bliższe informacje co do sposobu (w tym formy) złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 1–3 powyżej podaje dział VII SIWZ i przepisy prawa tam wskazaneVI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-675Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: KIOAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-675Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.plVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14/10/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492973-2020:TEXT:PL:HTML&src=018/11/2020 S225

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Szczecin: Aparatura kontrolna i badawcza

2020/S 225-553416

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 203-492973)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres pocztowy: al. Piastów 17
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Orłowska
E-mail: dzp@zut.edu.pl
Tel.: +48 914494321
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.zut.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni kompatybilności elektromagnetycznej (pracowni badań EMC)

Numer referencyjny: ZP/WIMiM/24/2020/P
II.1.2)Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad prawnych i fizycznych, zestawu aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni kompatybilności elektromagnetycznej (pracowni badań EMC) wraz z wyposażeniem, obejmującego m.in.: komorę bezodbiciową, system pomiarowy do badań emisji promieniowanej i przewodzonej, system pomiarowy do badań odporności promieniowanej, system pomiarowy do badań odporności przewodzonej i na sygnały generowane przez pola RF oraz jednostki sterujące. Dalsze informacje o zamówieniu podane są poniżej w ogłoszeniu, przy czym szczegółowo informacje w tym zakresie podaje SIWZ. Przez określenie „SIWZ” używane w ogłoszeniu należy rozumieć dokumenty niniejszego zamówienia składające się na specyfikację, o której mowa w art. 36 polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”). Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu nie przewiduje się: zawarcia umowy ramowej; ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; aukcji elektronicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 203-492973

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2020-10-19

Ostatnia modyfikacja

2020-11-18