Dostawa aparatury laboratoryjnej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
50-422 Wrocław
ul. Okólna 2
E-mail dzial_zakupow@intibs.pl

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

Dostawa aparatury laboratoryjnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla INTiBS we Wrocławiu, w tym: I. samodzielny spektrometr FT-Raman oraz II. moduł do pomiarów widm Ramana w świetle spolaryzowanym.

Specyfikacja

intibs.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

LINK do SIWZ

http://intibs.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

CPV

38433000-9: Spektrometry

Wymagania

III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Okólna 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-422
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Żaneta Bar-Horyń
E-mail: dzial_zakupow@intibs.plAdresy internetowe:
Główny adres: https://intibs.ezamawiajacy.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Początek: 15/01/2021
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


11;30

2020-10-29

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


12;00

2020-10-29

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40.00Cena - Waga: 60.00

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczneVI.3) Informacje dodatkowe: 1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://intibs.ezamawiajacy.pl. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 9 000 PLN (dziewięć tysięcy złotych). 3. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu potwierdzenia przez Wykonawców braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Zamawiający będzie wymagał złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587803Adres internetowy: www.uzp.gov/kioVI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 23/09/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453374-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2020-09-28