Dostawa aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
80-233 Gdańsk
Narutowicza 11/12
Tel. +48 583486152
Fax. +48 583472445
E-mail logistyka@eti.pg.edu.pl
WWW platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa aparatury pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury pomiarowej do realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają formularze rzeczowo-cenowe stanowiące załączniki nr 2 I–IV do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części dopuszczając możliwość złożenia oferty na wybraną część: część 1 – dostawa sond pomiarowych, część 2 – dostawa oscyloskopów cyfrowych z zasilaniem bateryjnym, część 3 – dostawa zasilaczy laboratoryjnych, część 4 – dostawa generatorów sygnałowych.

Specyfikacja

Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i InformatykiAdres pocztowy: Narutowicza 11/12Miejscowość: GdańskKod NUTS: PL633 Trójmiejski Kod pocztowy: 80-233Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Olga Warszewska, Bogusława LitwińskaE-mail: logistyka@eti.pg.edu.plTel.: +48 583486152Faks: +48 583472445Adresy internetowe: Główny adres: http://www.pg.edu.plO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy musi zawierać: formularz oferty i formularz rzeczowo-cenowy podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty (w terminie składania ofert) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej: JEDZ) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Opcjonalnie – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, opcjonalnie – JEDZ dotyczący Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz JEDZ dotyczący podmiotów trzecich. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3) oświadczenia Wykonawcy o wydaniu/braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) oświadczenia Wykonawcy o orzeczeniu / nie orzeczeniu wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenie o zaleganiu / nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdziale XXVII ust. 3 SIWZ. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; pkt 2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem (https://platformazakupowa.pl/) pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu), na platformie zamieszczona jest SIWZ. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38410000-2: Przyrządy pomiarowe
38342000-4: Oscyloskopy
34999100-7: Generatory sygnałowe

Wymagania

III.1) Warunki udziału III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy: Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Zawarcie umowy nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.). Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Osoba do kontaktu

Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Adres pocztowy: Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olga Warszewska, Bogusława Litwińska
E-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl
Tel.: +48 583486152
Faks: +48 583472445
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
80-233 Gdańsk
Narutowicza 11/12, 10:00

2020-12-21

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji2020-12-21

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczneStosowane będą płatności elektroniczneVI.3) Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy musi zawierać: formularz oferty i formularz rzeczowo-cenowy podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do oferty (w terminie składania ofert) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej: JEDZ) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Opcjonalnie – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik, opcjonalnie – JEDZ dotyczący Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz JEDZ dotyczący podmiotów trzecich. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3) oświadczenia Wykonawcy o wydaniu/braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) oświadczenia Wykonawcy o orzeczeniu / nie orzeczeniu wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenie o zaleganiu / nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdziale XXVII ust. 3 SIWZ. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; pkt 2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem (https://platformazakupowa.pl/) pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu), na platformie zamieszczona jest SIWZ. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: Postępu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały wysłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w który powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 mies. od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587702Faks: +48 224587702Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13/11/2020Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:552681-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania

2020-11-18