DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
15-099 Białystok
ul. Legionowa 8
Tel. 085 7408587, 7408580
Fax. 857 404 895
E-mail przetargi@wsse.bialystok.pl

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 2. Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do SIWZ). 5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia następującego po podpisaniu protokołu odbioru. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: PAKIET I - AUTOKLAW LABORATORYJNY PIONOWY1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:AUTOKLAW LABORATORYJNY PIONOWY - 1 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191000-5, 33191110-9, 33191100-6 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-28 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Termin płatności 40,006) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr: 2Nazwa: PAKIET II - STERYLIZATOR PAROWY DO STERYLIZACJI BRUDNEJ1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:STERYLIZATOR PAROWY DO STERYLIZACJI BRUDNEJ - 1 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33191000-5, 33191110-9, 33191100-6 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2020-12-28 5) Kryteria oceny ofert: KryteriumZnaczenieCena60,00Termin płatności40,006) INFORMACJE DODATKOWE:"Numer referencyjny:ZP.272.5.2020

Specyfikacja

https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/zamowienia-publiczne

LINK do SIWZ

http://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/przetargi

CPV

33191000-5: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
33191110-9: Autoklawy
33191100-6: Urządzenia sterylizujące

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP specyfikacja (opis techniczny) oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzająca, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1.1 do SIWZ III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Pełnomocnictwo, w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy ofertę składa pełnomocnik (w formie pisemnej - oryginalny dokument lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie); 2) Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzn. informacji z otwarcia ofert dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) – informację składa się w formie pisemnej w oryginale z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ (Informacja dotycząca przynależności do Grupy Kapitałowej). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Legionowa 8
15-099 Białystok

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia 2020-12-28

Miejsce i termin składania ofert

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
15-099 Białystok
ul. Legionowa 8 10.00

2020-11-26

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Termin płatności 40,00

Uwagi

Adres:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 22 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-11-26godzina: 10:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)1) Pełnomocnictwo, w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy ofertę składa pełnomocnik (w formie pisemnej - oryginalny dokument lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie); 2) Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzn. informacji z otwarcia ofert dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) – informację składa się w formie pisemnej w oryginale z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ (Informacja dotycząca przynależności do Grupy Kapitałowej). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Data dodania

2020-11-18