Dostawa bioreaktorów do kompostowania

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
Tel. 81 537 51 00
Fax. 81 533 36 69
E-mail kanclerz@umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.lublin.pl/

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

Dostawa bioreaktorów do kompostowania

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bioreaktorów do kompostowania (3 szt.) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ. TP/06-2021/DZP-p

Specyfikacja

https://pzp.umcs.pl/umcs

CPV

38.50.00.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.2. Formularz oferty jest składany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3. Poza oświadczeniem i dokumentem wymienionym w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031, Lublin, woj. lubelskie, państwo PL, tel. 81 537 53 84, e-mail zampubl@umcs.lublin.plAdres strony internetowej (URL): www.umcs.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

150 dni

Miejsce i termin składania ofert

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, Godzina: 11:00

2021-03-01

Sposób składania ofert

Platforma SmartPzp: https://pzp.umcs.plGodzina: 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-03-30

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

2021/BZP 00008970/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008970 z dnia 2021-02-19 Dostawy Dostawa bioreaktorów do kompostowania SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001353 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 1.5.2.) Miejscowość: Lublin 1.5.3.) Kod pocztowy: 20-031 1.5.4.) Województwo: lubelskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski 1.5.7.) Numer telefonu: 81 537 53 84 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umcs.lublin.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa bioreaktorów do kompostowania 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9f08ccb-72a2-11eb-86b1-a64936a8669f 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008970 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-19 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://pzp.umcs.pl 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.umcs.pl 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt 7 SWZ. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: TP/06-2021/DZP-p 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa bioreaktorów do kompostowania (3 szt.) dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ. 4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60,00 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji 4.3.6.) Waga: 30,00 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy 4.3.6.) Waga: 10 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.2. Formularz oferty jest składany przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3. Poza oświadczeniem i dokumentem wymienionym w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy.2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.3. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy.4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1 umowy.5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-01 11:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma SmartPzp: https://pzp.umcs.pl 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-01 11:15 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-30 2021-02-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy Numer informacji: 2021-BZP-00008970-01

Data dodania

2021-02-22