Dostawa chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
90-419 ŁÓDŹ
AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4
Tel. 42 272 58 81
E-mail rektor@umed.lodz.pl
WWW umed.pl/

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Treść zamówienia

Dostawa chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kamp

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kamp Numer referencyjny: ZP/113/2021Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.pakiet I Część nr 1 Chromatograf UHPLC-PDA-ELSD z systemem do reakcji postkolumnowej – 1 szt pakiet II Część nr 2 Liofilizator z pompą olejową – 1 szt. Wyparka rotacyjna z kontrolerem próżni, czujnikiem piany, pompą i chillerem – 1 kpl. pakiet III Część nr 3 Chromatograf FPLC-UV-Vis – 1 szt. pakiet IV Część nr 4 Ekstraktor ciśnieniowy – 1 szt. pakiet V Część nr 5 Uniwersalny chromatograf preparatywny HPLC/MPLC/FLASH/CPC z detektorem PDA – 1 szt. pakiet VI Część nr 6 Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej – 1 szt. pakiet VII Część nr 7 Zestaw do ilościowej analizy PCR IVD-1 szt

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformaz...

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/541532

CPV

38.00.00.00, 38.43.00.00, 38.43.22.00, 38.43.62.00

Wymagania

III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: zamawiający NIE określa tego warunkuIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: zamawiający NIE określa tego warunkuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Pakiet I- co najmniej 1 dostawę chromatografów o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto.Pakiet II -co najmniej 1 dostawę liofilizatorów i/lub wyparek rotacyjnych, o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto łącznie.Pakiet III – co najmniej 1 dostawę chromatografów o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto.Pakiet IV- co najmniej 1 dostawę ekstraktorów ciśnieniowych o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto.Pakiet V- co najmniej 1 dostawę chromatografów o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto.Pakiet VI- co najmniej 1 dostawę zestawów/urządzeń do elektroforezy o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto Pakiet VII- co najmniej 1 dostawę zestawów/urządzeń do analizy PCR o wartości co najmniej 120.000,00 zł bruttoW przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP NIE opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy – Załącznik nr 4 do SWWzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, NIE podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 Łódź 90-419 Uniwersytet Medyczny w Łodzi +48 422725935 barbara.labudzka@umed.lodz.pl http://www.umed.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w dniach: 42

Miejsce i termin składania ofert2021-12-20

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które NIE są ogólnodostępne. NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2022

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1 Cena 80%
2 Parametry jakościowe 20 %

Uwagi

2021/S 228-599658
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres pocztowy: Al. Kościuszki 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-419
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
E-mail:
barbara.labudzka@umed.lodz.pl
Tel.: +48 422725935
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.umed.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które NIE są ogólnodostępne. NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kamp
Numer referencyjny: ZP/113/2021

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa chromatografów, ekstraktora, liofilizatora, wyparki, zestawu do elektroforezy i zestawu do ilościowej analizy PCR w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
pakiet I
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251

II.2.4) Opis zamówienia:
Chromatograf UHPLC-PDA-ELSD z systemem do reakcji postkolumnowej – 1 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
„BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
Pakiet I - 12.000,00 zł. (dwanaście tysięcy złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
pakiet II
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38436200 Wyparki rotacyjne
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251

II.2.4) Opis zamówienia:
Liofilizator z pompą olejową – 1 szt.
Wyparka rotacyjna z kontrolerem próżni, czujnikiem piany, pompą i chillerem – 1 kpl.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
„BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Pakiet II - 3.000,00 zł. (trzy tysiące złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
pakiet III
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251

II.2.4) Opis zamówienia:
Chromatograf FPLC-UV-Vis – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
„BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Pakiet III - 7.000,00 zł. (siedem tysięcy złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
pakiet IV
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251

II.2.4) Opis zamówienia:
Ekstraktor ciśnieniowy – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
„BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie :Pakiet IV - 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
pakiet V
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251

II.2.4) Opis zamówienia:
Uniwersalny chromatograf preparatywny HPLC/MPLC/FLASH/CPC z detektorem PDA – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
„BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie :Pakiet V - 15.000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
pakiet VI
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
„BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie :Pakiet VI - 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
pakiet VII
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do ilościowej analizy PCR IVD-1 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry jakościowe / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
„BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie :Pakiet VII - 7.000,00 zł. ( siedem tysięcy złotych)


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
zamawiający NIE określa tego warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zamawiający NIE określa tego warunku

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Pakiet I- co najmniej 1 dostawę chromatografów o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto.
Pakiet II -co najmniej 1 dostawę liofilizatorów i/lub wyparek rotacyjnych, o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto łącznie.
Pakiet III – co najmniej 1 dostawę chromatografów o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto.
Pakiet IV- co najmniej 1 dostawę ekstraktorów ciśnieniowych o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto.
Pakiet V- co najmniej 1 dostawę chromatografów o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto.
Pakiet VI- co najmniej 1 dostawę zestawów/urządzeń do elektroforezy o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto
Pakiet VII- co najmniej 1 dostawę zestawów/urządzeń do analizy PCR o wartości co najmniej 120.000,00 zł brutto
W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego Wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP NIE opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonawca, który
przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym
wzorem umowy – Załącznik nr 4 do SW
Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, NIE podlega negocjacjom i złożenie oferty jest
równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zastosował skrócenie o 5 dni zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp oraz w związku z faktem, że
składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art.
63 ust. 1

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
platforma zakupowa:
https://platformazakupowa.pl


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
W SWZ zawarto warunki udziału w postępowaniu oraz warunki wykazania braku podstaw wykluczenia na podst.
art. 108 ustawy Pzp. W ust. 6 SWZ wskazano wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzające
spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia. Oferta ma zawierać następujące oświadczenia,
dokumenty i przedmiotowe środki dowodowe podpisane kwalifikowanym podp. elektronicznym:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SWZ ,
2) Wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia wg załączników nr 2.1 do 2.7 do SWZ;
3) Jednolity dokument – załącznik nr 5,
4) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca załącza do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
5) Opcjonalnie: pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP.
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego:
1) zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie poprzez platformę wykonawcę, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w formie elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym
podpisemelektronicznym, w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia,
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ust. 1 i 2
ustawy Pzp, tj.:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczącej
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego - wystawionej NIE wcześniej
niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
d) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których
mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
f) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się NIEzgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
19.4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (Platformie).
19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.8. Jeżeli zamawiający mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
19.9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19.10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19.11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy NIE później niż do czasu otwarcia rozprawy.
19.12. W sprawach NIEuregulowanych w SWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 505-590 ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
228
2021
Następna aktualizacja:
25/11/2021
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

Data dodania

2021-11-24