Dostawa części do urządzeń laboratoryjnychdla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE
10-561 OLSZTYN
ŻOŁNIERSKA 16
Tel. 89 527 95 00
Fax. 89 527 97 88
E-mail wsse@wsse.olsztyn.pl
WWW www.wsse.olsztyn.pl/

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

Olsztyn

Treść zamówienia

Dostawa części do urządzeń laboratoryjnych
dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie
Laboratorium w Olsztynie i Labora...


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa części do urządzeń laboratoryjnychdla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w OlsztynieLaboratorium w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu

Osoba do kontaktu

: przetargi@wsse.olsztyn.pl, tel. 71/ 787 37 27 wew. 1.

Miejsce i termin składania ofert2021-06-16

Sposób składania ofert

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE, ŻOŁNIERSKA 16, 10-561 OLSZTYN Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierska 16, działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 130 tysięcy złotych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora WSSE w Olsztynie Nr 1/2021 z dnia 11.01.2021 r. zaprasza Państwa do składania ofert na dostawę części do urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu.
W załączeniu formularz cenowy i projekty umów.
Ofertę można złożyć jedynie za pośrednictwem Platformy Przetargowej w terminie do dnia 16.06.2021do godziny 10.00
Do złożenia oferty nie jest potrzebny podpis elektroniczny.
Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz.
W przypadku reprezentacji do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz spełni wymagania wskazane w formularzu cenowym.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia nie później niż do 14.06.2021 r. do godziny 13.00
Pytania muszą być sformułowane na piśmie i przesłane mailem: przetargi@wsse.olsztyn.pl
lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade.
Zapraszamy do zarejestrowania się na w bazie naszych wykonawców pod adresem wsse.logintrade.net/rejestracja oraz zachęcamy do aktywnego korzystania z możliwości jakie daje narzędzie PZP24.pl. Rejestracja na Platformie PZP24.pl jest dla Państwa bezpłatna, a korzystanie z niej usprawni proces komunikacji. W razie pytań technicznych związanych z logowanie i obsługą platformy prosimy o kontakt bezpośrednia z infolinią techniczną pod numerem tel. 71/ 787 37 27 wew. 1. lub pod adresem emailhelpdesk@logintrade.net.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 o godzinie 10.05 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Wszelkie informacje związane z niniejszym rozeznaniem cenowym są dostępne na Platformie Przetargowej Zamawiającego:wsse.logintrade.netoraz na stronie internetowejwww.wsse.olsztyn.pl/rozeznania cenowe.
Kontakt: 89/524-83-58
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. części do urządzeń laboratoryjnych CPV/Indeks 1 szt. %
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Pytania do postępowania ZP.272.2.52.2021 rozeznanie cenowe na dostawę czę

Data dodania

2021-06-10

Ostatnia modyfikacja

2021-06-11