Dostawa dwuplatformowego mikroskopu świetlno-elektronowego do badań materiałów inżynierskich. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/6/MW

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
44-100 GLIWICE
AKADEMICKA 2A
Tel. 32 237 10 00
E-mail rr1@polsl.pl

Województwo

śląskie

Powiat

gliwicki + Gliwice

Treść zamówienia

Dostawa dwuplatformowego mikroskopu świetlno-elektronowego do badań materiałów inżynierskich. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/6/MW

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa dwuplatformowego mikroskopu świetlno-elektronowego do badań materiałów inżynierskich. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/6/MW Numer referencyjny: IA1/D/21/6/MWPrzedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego sprawnego, w pełni funkcjonalnego, dwuplatformowego mikroskopu świetlno-elektronowego do badań materiałów inżynierskich, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2014 r., składającego się z mikroskopu świetlnego, skaningowego mikroskopu elektronowego SEM wyposażonego w spektrometr EDS oraz sprzętowych oraz programowych elementów integrujących.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:a) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy przetargowej Politechniki Śląskiej: (https://polsl.lo..ntrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl) Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;b) do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach;c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na platformie przetargowej;d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy przetargowej wynosi 150 MB;e) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na platformę przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę;f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

Specyfikacja

https://specyfikacje.tai.pl/gd.cgi?action=5&id=administracja.polsl.pl_16...

LINK do SIWZ

http://administracja.polsl.pl/zamowienia/Lists/procedury/DispForm.aspx?List=710d9c30%2D7fb4%2D47e3%2D9ce7%2D0463e0636cc7&ID=4973&Source=http%3A%2F%2Fadministracja%2Epolsl%2Epl%2Fzamowienia%2Fdefault%2Easpx

CPV

38.51.10.00

Wymagania

III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zdolność techniczna: wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 dostawy aparatury lub urządzenia do badań materiałowych, za min. 50 000 PLN brutto.Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zostały określone w SWZ, w szczególności w „projektowanych postanowieniach umowy”.

Osoba do kontaktu

Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A Gliwice 44-100 Monika Węgrzyn, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511 +48 322371334 / 322371335 IA1@polsl.pl +48 322371171 / 322372194 www.polsl.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w dniach: 42

Miejsce i termin składania ofert2021-03-19

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.administracja.polsl.pl/zamowienia Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2021

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Uwagi

2021/S 035-085105Ogłoszenie o zamówieniuDostawyPodstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1) Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Politechnika ŚląskaAdres pocztowy: ul. Akademicka 2AMiejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-100Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Monika Węgrzyn, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511E-mail: IA1@polsl.plTel.: +48 322371334 / 322371335Faks: +48 322371171 / 322372194Adresy internetowe: Główny adres: www.polsl.plI.3) KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.administracja.polsl.pl/zamowieniaWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://polsl.log..trade.net/rejestracja/I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: uczelnia publicznaI.5) Główny przedmiot działalnościEdukacjaSekcja II: PrzedmiotII.1) Wielkość lub zakres zamówieniaII.1.1) Nazwa:Dostawa dwuplatformowego mikroskopu świetlno-elektronowego do badań materiałów inżynierskich. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/6/MWNumer referencyjny: IA1/D/21/6/MWII.1.2) Główny kod CPV38511000 Mikroskopy elektronoweII.1.3) Rodzaj zamówieniaDostawyII.1.4) Krótki opis:1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego sprawnego, w pełni funkcjonalnego, dwuplatformowego mikroskopu świetlno-elektronowego do badań materiałów inżynierskich, wyprodukowanego NIE wcześniej niż w 2014 r., składającego się z mikroskopu świetlnego, skaningowego mikroskopu elektronowego SEM wyposażonego w spektrometr EDS oraz sprzętowych oraz programowych elementów integrujących.2. CPV: 38511000-0 Mikroskopy elektronowe.3. Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Z braku innych możliwości technicznych Zamawiający w pkt II.2.7 niniejszego ogłoszenia dokonał przeliczenia terminu podanego w tygodniach na dni.II.1.5) Szacunkowa całkowita wartośćII.1.6) Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: NIEII.2) OpisII.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL229 GliwickiGłówne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wydział Mechaniczny Technologiczny, Laboratorium Badania Materiałów, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18a, POLSKA, pracownia nr 3.II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego sprawnego, w pełni funkcjonalnego, dwuplatformowego mikroskopu świetlno-elektronowego do badań materiałów inżynierskich, wyprodukowanego NIE wcześniej niż w 2014 r., składającego się z mikroskopu świetlnego, skaningowego mikroskopu elektronowego SEM wyposażonego w spektrometr EDS oraz sprzętowych oraz programowych elementów integrujących.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:a) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy przetargowej Politechniki Śląskiej: (https://polsl.lo..trade.net/rejestracja/oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl) Korzystanie z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;b) do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a TAKże funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach;c) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na platformie przetargowej;d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy przetargowej wynosi 150 MB;e) czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na platformę przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę;f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria określone poniżejKryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40Cena - Waga: 60II.2.6) Szacunkowa wartośćII.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówOkres w dniach: 42Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIEII.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIEII.2.11) Informacje o opcjachOpcje: NIEII.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIEII.2.14) Informacje dodatkoweSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zdolność techniczna: wykonanie przez Wykonawcę (zakończenie) NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 dostawy aparatury lub urządzenia do badań materiałowych, za min. 50 000 PLN brutto.Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zostały określone w SWZ, w szczególności w „projektowanych postanowieniach umowy”.Sekcja IV: ProceduraIV.1) OpisIV.1.1) Rodzaj proceduryProcedura otwartaIV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówIV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIEIV.2) Informacje administracyjneIV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 19/03/2021Czas lokalny: 10:00IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatomIV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:PolskiIV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOferta musi zachować ważność do: 16/06/2021IV.2.7) Warunki otwarcia ofertData: 19/03/2021Czas lokalny: 11:00Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.Sekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIEVI.3) Informacje dodatkowe:1. Podstawy wykluczenia z postępowania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp.2. Wykazanie braku podstaw wykluczenia:2.1. do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;2.2. procedura „odwrócona”: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy;2.3. wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1., Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:2.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej NIE wcześniej niż6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym:a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;2.3.2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2.3.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;2.3.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajdują się w SWZ i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (§ 4).VI.4) Procedury odwoławczeVI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.4.3) Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.2. Odwołanie przysługuje na:1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:16/02/2021×Linki bezpośrednieHTMLPDFPDFSXMLZamknijNagłówek u góry w menu po lewej stronieBieżące wydanie Dz.U. S0352021Następna aktualizacja:22/02/2021 Kalendarz wydańPrzeglądanieMożliwości biznesoweWedług branż (CPV)Miejsce realizacji (NUTS)Miejsce realizacji (Mapa)NabywcaWyszukiwanieWyszukiwanie zaawansowaneZapytanie zaawansowane(pl)Zamówienia instytucji UE(pl)Kanały RSSCzym jest RSS?Mój TED Zaloguj sięlub Zarejestruj się tutajUstawieniaPodzbiory TED w formacie CSVTablica wyników w zakresie zamówień publicznychCo nowego w witrynie? (pl)e-CertisInformacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE ESPDEuropean Single Procurement Document

Data dodania

2021-02-19