Dostawa kompletu uchwytów do ostrzy STM (zestaw 25 sztuk)

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
Tel. 81 537 51 00
Fax. 81 533 36 69
E-mail kanclerz@umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.lublin.pl/

Województwo

lubelskie

Powiat

Lublin

Treść zamówienia

Dostawa kompletu uchwytów do ostrzy STM (zestaw 25 sztuk)....

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa kompletu uchwytów do ostrzy STM (zestaw 25 sztuk).

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=umcs.pl_16...

LINK do SIWZ

http://www.umcs.pl/pl/zamowienia-z-dziedziny-nauki,5074,dostawa-specjalistycznych-materialow-laboratoryjnych-do-umcs-w-lublinie,101750.chtm

Osoba do kontaktu

e-mail: zampubl@umcs.lublin.pl,, mgr Magdalena Przeździecka-Łabędź, tel. 81 537 57 00, e-mail: magdalena.labedz@poczta.umcs.lublin.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-05-06

Sposób składania ofert

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5, 20-031 LUBLIN Godzina: 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2) Oferta musi być złożona jako skan formy pisemnej.
3) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, wskazując przy tym nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) W przypadku złożenia ofert w walutach innych niż złote (PLN), jak też konieczności porównania ofert złożonych w różnych walutach Zamawiający dokona przeliczenia ceny oferty na złote (PLN) według średniego kursu danej waluty z dnia otwarcia ofert.
5) Cena opisana w pkt 1 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę (w formie zeskanowanych dokumentów) należy przesłać na adres e-mail: magdalena.labedz@poczta.umcs.lublin.pl w terminie do dnia 06.05.2021 r. do godz. 11.00
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium wyboru oferty jest cena.
2) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, speł-niającą wymagania Zamawiającego.
9. Wynik postępowania:
Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie podmio-towej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu za-mówienia z dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamó-wienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
10. Inne informacje:
W przypadku dojścia do złożenia zamówienia dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskaza-nych do kontaktu, związanych z wykonaniem zamówienia, pozy-skane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony zamówienia w celu i okresie jego realizacji, a także w ce-lach związanych z rozliczaniem go, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie prze-widzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z reali-zacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępnia-nia podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewi-dzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zo-stać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 ogól-nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), m.in. w związ-ku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi zo-stał opisany powyżej.

Data dodania

2021-05-04