dostawa końcówek do pipet

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12
Tel. +48 58 348-66-29
WWW dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9345

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

dostawa końcówek do pipet

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

zaprasza do składania ofert na dostawę końcówek do pipet dla
Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu rzeczowo-cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2.Na opakowaniu dostarczonych produktów, będących przedmiotem zamówienia musi być
umieszczona data produkcji, numer serii oraz nazwa producenta.
3.Zamawiający wymaga aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i
uszkodzeń bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich.
4.Zamawiający określił referencyjnego producenta/dostawcę w celu sprecyzowania wymagań jakie
muszą spełniać oferowane przez Wykonawcę produkty. Wybór końcówek do pipet marki Eppendorf
podyktowany jest koniecznością kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego pipetami
marki Eppendorf.
Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę produkty spełniały wszystkie wymagane
parametry, normy i standardy jakościowe co produkty określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia , pod
rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

Specyfikacja

dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9345

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=9345

Załączniki do spec.

zał.

Osoba do kontaktu

tel: +48 58 348-66-29

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 14 dni od daty zawarcia
umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12 10:00

2020-11-25

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena oferty- 100%

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia w każdym czasie i bez
podania przyczyny.

Data dodania

2020-11-18