dostawa: Końcówka dyspergująca

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków
Warszawska 24
Tel. (12) 628-20-00
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

dostawa: Końcówka dyspergująca

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Końcówka dyspergująca (M_94) do projektu “Molecular design, synthesis and
application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions, akronim
POIR TEAM TECH C5

Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Końcówka dyspergująca (M_94)
Końcówka dyspersyjna do modeli POLYTRON® PT:
dane techniczne
Min. objętość (ml) 2
Max. objętość (ml) 250
Długość (mm) 157
Średnica (ø mm) 12
Max. prędkość obrotowa końcówki m/s 7
Właściwości - element przeznaczony do:
-
-
-
-
-
-
standardowego dyspergowania
mielenia próbek w różnych cieczach i ilościach
przygotowania próbek do ekstrakcji i rozpuszczania materiałów organicznych
przygotowania próbek do medycznych procedur diagnostycznych, jak również analizy DNA
ekstrakcji systemów / substancji z próbek roślinnych
intensywnego mieszania
kod CPV 38436610-9

Specyfikacja

www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&...

LINK do SIWZ

http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl

Załączniki do spec.

zał

CPV

kod CPV 38436610-9

Wymagania

Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w
szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, •
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego
lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, • pozostawaniu w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany
będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży
termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim
oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe oraz od których otrzymano
ofertę i będzie ono dla nich wiążące.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Osoba do kontaktu

Joanna Ortyl, chemiajo@gmail.com

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: grudzień 2020

Miejsce i termin składania ofert

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
31-155 Kraków
Warszawska 24 do godz. 23.59

2020-11-27

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena - max 100%

Uwagi

Ofertę należy sporządzić na załączonych formularzach „Oferta Cenowa” i „Wykaz oferowanych
produktów” i przekazać drogą elektroniczną
e-mail chemiajo@gmail.com, oferta ważna do dnia 27.11.2020 do godz. 23.59
Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania jeżeli cena brutto
najniższej oferty przekroczy kwotę jaka zamawiający przeznaczył na w/w zamówienie.

Data dodania

2020-11-18