dostawa maszyny do pomiarów wytrzymałościowych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

DOPAK SP. Z O.O.
54-614 Wrocław
Sokalska 2
Tel. tel.: +48 519 786 599
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wrocławski + Wrocław

Treść zamówienia

dostawa maszyny do pomiarów wytrzymałościowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny do pomiarów wytrzymałościowych w celu pomiaru wytrzymałości na rozciąganie, ściskanie i zginanie.

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10691

Załączniki do spec.

1.rar

Osoba do kontaktu

Mikołaj Katkowski

tel.: +48 519 786 599

e-mail: katkowski@dopak.pl

Miejsce i termin składania ofert

DOPAK SP. Z O.O.
54-614 Wrocław
Sokalska 2

2020-10-18

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena brutto 80%
2. Okres gwarancji 20%
Razem 100%
Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S = C*0,80 + G*0,20

Data dodania

2020-10-09