Dostawa materiałów do badań 1 Pageruler plus prestained protein ladder, 10x 250 ulNp. nr kat. 26620 lub produkt równoważny 1 op

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
Tel. 81 537 51 00
Fax. 81 533 36 69
E-mail kanclerz@umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.lublin.pl/

Województwo

lubelskie

Powiat

Lublin

Treść zamówienia

Dostawa materiałów do badań1 Pageruler plus prestained protein ladder, 10x 250 ulNp. nr kat. 26620 lub produkt równoważny 1 op....

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa materiałów do badań1 Pageruler plus prestained protein ladder, 10x 250 ulNp. nr kat. 26620 lub produkt równoważny 1 op.

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pzp.umcs.p...

LINK do SIWZ

http://pzp.umcs.pl/umcs/public/postepowanie?postepowanie=192707

Osoba do kontaktu

email jolanta.guz@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 57 01

Wymagany termin realizacji zamówienia

30 dni od dnia złożenia zamówienia

Miejsce i termin składania ofert

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 LUBLIN
PL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5 Godzina: 10:00

2021-04-08

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Dział Zamówień PublicznychSekcja Zaopatrzenia Lublin, dnia 31.03.202120-031 Lublin, Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5tel. 81/ 537 57 00 fax 81/ 537 57 03Zaproszenie do składania ofert nr 1000000440-2021/DZP-zo wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł nettozgodnie z art. 11 ust. 5, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września2019r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.)Lp. NazwaIlość Oferowany produkt: numer katalogowy, producent W przypadku zaoferowania produktu równoważnego: link do karty katalogowej produktu: Cena jedn.brutto Wartość brutto Stawka VAT Dostawa materiałów do badań1 Pageruler plus prestained protein ladder, 10x 250 ulNp. nr kat. 26620 lub produkt równoważny 1 op.Łączna wartość brutto (w tym koszt dostawy):Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe i fizykochemiczne (skład surowcowy, przeznaczenie, konsystencja itp.) oraz wielkość opakowania, jego rodzaj nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest wskazać w ofercie link do dokumentu potwierdzającego jego równoważność-kartę katalogową producenta / dystrybutora.Termin realizacji dostawy: w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówieniaWarunki dostawy: na koszt dostawcyTermin płatności faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)Ofertę wykonawca składa w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy SmartPzp, pod adresem: https://pzp.umcs.pl w terminie do dnia 08.04.2021 r., do godziny 10.00.Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.Wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą karty charakterystyki dla każdego z dostarczanych produktów.Osoba prowadząca postępowanie: email jolanta.guz@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 57 01Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniuWykonawca (Nazwa i adres)Informacje o sposobie składania oferty1. Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy SmartPzp, pod adresem: https://pzp.umcs.pl2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.3. Wykonawca celem złożenia oferty bezpłatnie rejestruje się na Platformie pod wyżej wymienionym adresem klikając przycisk Załóż konto. Sposób rejestracji znajduje się w zakładce Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPzp, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning4. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie oraz uznaje go za wiążący.5. Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany odpowiednim podpisem elektronicznym przez upoważnione osoby.6. Przed terminem składania ofert Wykonawca ma możliwość wycofania bądź zmiany oferty (z uwagi na szyfrowanie ofert brak jest możliwości edycji złożonej oferty). Wykonawca loguje się na stronę, wyszukuje dane postępowanie a następnie po przejściu do zakładki Oferta, wycofuje ją przy pomocy przycisku Wycofaj ofertę. Wykonawca po wycofaniu oferty ma możliwość ponownego złożenia oferty. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania tych czynności znajdują się w Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP. Po upływie terminu do składania ofert, Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).7. Szczegółowy sposób składania oferty: znajduje się w zakładce Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPzp, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning8. Za datę wpływu ofert, oświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.