Dostawa materiałów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU
62-035 KÓRNIK
PARKOWA 5
Tel. 61 817 00 33
Fax. 61 817 01 66
E-mail idkornik@man.poznan.pl
WWW www.idpan.poznan.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

Poznań

Treść zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych do realizacji projektów naukowych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.
Zadanie 1:
1. Probówk...


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych do realizacji projektów naukowych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.Zadanie 1:1. Probówki Eppendorf 5 ml, nr kat.: 0030 119.401 - 2 opakowaniaZadanie 2:1. epT.I.P.S Standard; 50-1000 uL, 71 mm, - 4 op. po 1000 szt.końcówki niebieskie, nr kat.: 300009192. epT.I.P.S Standard; 0,1-10 uL, 34 mm, ciemnoszary, - 2 op. po 1000 szt.końcówki bezbarwne, nr kat.: 300733713. epT.I.P.S Standard; 0,1-20 uL, 40 mm, szary pośredni, -3 op. po 1000 szt.końcówki bezbarwne, nr kat.: 300008384. epT.I.P.S Standard; 2-200 uL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, -2 op. po 1000 szt.nr kat.: 30000889

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=idpan.pozn...

LINK do SIWZ

http://www.idpan.poznan.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-dziedziny-nauki/423-dostawa-materialow-laboratoryjnych-zamowienie-dla-nauki-4.html

Osoba do kontaktu

pod względem formalno-proceduralnym jest Wiesław Płócieniak, tel.: 601857261; e-mail: idadmin@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 21 dni od złożenia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert2021-07-28

Sposób składania ofert

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU, PARKOWA 5, 62-035 KÓRNIK Godzina: 13:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

INSTYTUT DENDROLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5,
tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166;
www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl
OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
(zaproszenie do składania ofert)
o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju-art. 11 ust. 5 pkt
1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z późn. zm.).
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów laboratoryjnych do realizacji projektów naukowych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.
Zadanie 1:
1. Probówki Eppendorf 5 ml, nr kat.: 0030 119.401 - 2 opakowania
Zadanie 2:
1. epT.I.P.S Standard; 50-1000 uL, 71 mm, - 4 op. po 1000 szt.
końcówki niebieskie, nr kat.: 30000919
2. epT.I.P.S Standard; 0,1-10 uL, 34 mm, ciemnoszary, - 2 op. po 1000 szt.
końcówki bezbarwne, nr kat.: 30073371
3. epT.I.P.S Standard; 0,1-20 uL, 40 mm, szary pośredni, -3 op. po 1000 szt.
końcówki bezbarwne, nr kat.: 30000838
4. epT.I.P.S Standard; 2-200 uL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, -2 op. po 1000 szt.
nr kat.: 30000889
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.
Przez podanie nazw własnych produktów (numerów katalogowych), będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty, aby spełniały stawiane wymagania.
Powyżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy / numeru katalogowego.
Zaproponowane przez Wykonawców w formularzu ofertowym produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego
w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który w formularzu ofertowym powoła się na zastosowanie produktów równoważnych podanym w opisie przedmiotu zamówienia, jest obowiązany:
wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do formularza ofertowego specyfikacji produktów równoważnych w formie kart katalogowych lub kart charakterystyki lub specyfikacji jakościowych dla wszystkich zaoferowanych produktów równoważnych (zamienników), na podstawie których Zamawiający może jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego produktu,
wpisać nazwę produktu, producenta / dystrybutora oferowanego produktu w formularzu ofertowym.
Termin związania oferty-14 dni.
Termin realizacji-do 21 dni od złożenia zamówienia.
Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 powinny zawierać proponowaną cenę
na wszystkie elementy zamówienia ujęte w opisie.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Cenę za wykonanie zamówienia Wykonawca określi w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wszystkie elementy zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535 z póź. zm.) spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia razem z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ważna oferta z najniższą ceną.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa wg wzoru załącznika nr 2 do ogłoszenia (dotyczy zamówienia na kwotę powyżej 15000,00 zł netto) lub zostanie wysłane pisemne zamówienie (kwota poniżej 15000,00 zł netto).
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Od tej decyzji nie przysługują środki odwoławcze.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Oferta cenowa na dostawę materiałów laboratoryjnych nr 2021/dla nauki/21 do 28.07.2021 roku w skrzynce podawczej Instytutu portiernia budynku A, do godz. 13.00 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: idadmin@man.poznan.pl.
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia pod względem formalno-proceduralnym jest Wiesław Płócieniak, tel.: 601857261; e-mail: idadmin@man.poznan.pl w godzinach od 7.30 do 15.30.
Kórnik 21.07.2021 r.

Data dodania

2021-07-22