Dostawa materiałów laboratoryjnych

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA
41-803 ZABRZE
ZAMKOWA 1
Tel. 32 271 00 41
Fax. 32 271 08 09
E-mail office@ichpw.zabrze.pl
WWW www.ichpw.zabrze.pl

Województwo

śląskie

Powiat

Zabrze

Treść zamówienia

DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych. 2. Zamówienie podzielono na trzy (3) części, w tym: 2.1. Część I – Wzorcowane materiały laboratoryjne, 2.2. Część II – Materiały laboratoryjne, 2.3. Część III – Materiały laboratoryjne 2. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo-cenowa, stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ (zwana dalej „specyfikacją”). 4. Przedmiot zamówienia musi być nowy i oryginalnie zapakowany. 5. Przedmiot zamówienia winien posiadać karty charakterystyki /świadectwa jakości /świadectwa wzorcowania lub certyfikaty. 6. Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. 7. Termin przydatności do zużycia dla materiałów laboratoryjnych powinien wynosić minimum 12 m-cy licząc od daty dostawy do Zamawiającego chyba, że termin przydatności określony przez producenta jest krótszy ze względu na specyfikę produktu. 8. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz umożliwiającym przechowywanie w okresie trwałości gwarancyjnej określonej przez Wykonawcę lub producenta. 9. Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikającą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami SWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 10. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 11. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego. 12. W przypadku zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami) produktu wymienionego w specyfikacji (specyfikacje techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości etc). 13. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien: 13.1. wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, 13.2. wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych, 13.3. przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu równoważnego, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. 14. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 15. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie. Część 2 Jak dla Części nr 1. Część 3 Jak dla Części nr 1. 10/ichpw/2021

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ichpw....

LINK do SIWZ

http://www.bip.ichpw.pl/index.php?id=133,115,0,0,0,444

CPV

38.43.70.00

Wymagania

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

Wadium

0.00

Osoba do kontaktu

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803, Zabrze, woj. śląskie, państwo PL, e-mail zamowieniapubliczne@ichpw.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ichpw.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

21 dni

Miejsce i termin składania ofert2021-07-29

Sposób składania ofert

13.5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Godzina: 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

do 2021-08-27

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

część 1 cena 100
część 2 cena 100
część 3 cena 100

Uwagi

2021/BZP 00122331/01 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122331 z dnia 2021-07-21Dostawy
DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000025945
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zamkowa 1
1.5.2.) Miejscowość: Zabrze
1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ichpw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichpw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania nukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b46ee193-ea0a-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122331
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz w przypadku awarii miniProtalu poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marta Kucza-Ćwięk, Renata Bonk-Jaska, w godz. 8:00 – 15:00 .
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający udostępnia link do postępowania oraz ID postępowania na stronie BIP Zamawiającego (www bip.ichpw.pl). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
8.2. Zamawiający, w przypadku awarii miniPortalu, może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail zamowieniapubliczne@ichpw.pl
8.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu (41-803) przy ul. Zamkowej 1,
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą
w Zabrzu (41-803) przy ul. Zamkowej 1 jest Pani Teresa Kordas, z którą można się kontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
a. w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@ichpw.pl,
b. w formie pisemnej na adres siedziby Administratora;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów laboratoryjnych, nr referencyjny 10/ichpw/2021, prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 10/ichpw/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych.
2. Zamówienie podzielono na trzy (3) części, w tym:
2.1. Część I – Wzorcowane materiały laboratoryjne,
2.2. Część II – Materiały laboratoryjne,
2.3. Część III – Materiały laboratoryjne 2.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja asortymentowo-cenowa, stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ (zwana dalej „specyfikacją”).
4. Przedmiot zamówienia musi być nowy i oryginalnie zapakowany.
5. Przedmiot zamówienia winien posiadać karty charakterystyki /świadectwa jakości /świadectwa wzorcowania lub certyfikaty.
6. Dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
7. Termin przydatności do zużycia dla materiałów laboratoryjnych powinien wynosić minimum 12 m-cy licząc od daty dostawy do Zamawiającego chyba, że termin przydatności określony przez producenta jest krótszy ze względu na specyfikę produktu.
8. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony przez Wykonawcę w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz umożliwiającym przechowywanie w okresie trwałości gwarancyjnej określonej przez Wykonawcę lub producenta.
9. Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikającą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami SWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej.
11. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi określone przez
Zamawiającego.
12. W przypadku zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z właściwościami (cechami, parametrami) produktu wymienionego
w specyfikacji (specyfikacje techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości etc).
13. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien:
13.1. wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń,
13.2. wykazać, że nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych materiałów zużywalnych,
13.3. przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanego produktu równoważnego, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
14. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o właściwościach (cechach, parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji.
15. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety iakcesoria laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Jak dla Części nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety iakcesoria laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Jak dla Części nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety iakcesoria laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym:
1. zmiany zapisów w umowie z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
2. zmiany zapisów w umowie z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
3. zmiany, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
4. zmiany zawartej umowy w zakresie ceny. Zmiana ceny może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
5. zmiany zapisów w umowie z powodu zmiany lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy lub podmiotu trzeciego, (który nie jest Podwykonawcą). W takim przypadku nowy podmiot powinien wykazywać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy (jeżeli dotyczy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-29 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 13.5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-27 2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


Numer informacji: 2021-BZP-00122331-01

Data dodania

2021-07-22