Mettler Toledo

Dostawa materiałów laboratoryjnych

Dane organizatora

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 3
Tel. 22 659 85 71
Fax. 22 822 53 42
E-mail dyrekcja@nencki.gov.pl
WWW www.nencki.gov.pl/

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Treść zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych Numer referencyjny: AZP-261-01/2022Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych, zwanych dalej materiałami. Zamawiający wymaga, aby materiały stanowiące przedmiot zamówienia pochodziły z bieżącej produkcji i posiadały wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każdorazowa dostawa następować będzie po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia częściowego określającego rodzaj materiału i jego ilość, stosownie do zapotrzebowania. Szczegółowy opis materiałów, zawierający ich nazwy i przewidywaną do zakupu ilość, został określony w dokumentach zamówienia, w formularzach będących załącznikami do SWZ (specyfikacja warunków zamówienia). W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przesyłania Zamawiającemu comiesięcznego raportu stanu realizacji przedmiotu umowy, oraz w przypadku gdy wartość zamówień przekroczy 80% kwoty brutto wskazanej w umowie -powiadomić o tym Zamawiającego-materiały laboratoryjne Bio-rad lub równoważne Część nr 1 Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu nieujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy). -materiały laboratoryjne Corning lub równoważne Część nr 2 Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu nieujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy). -materiały laboratoryjne Eppendorf lub równoważne Część nr 3 Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu nieujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy). -materiały laboratoryjne Googlab lub równoważne Część nr 4 Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu nieujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy). -materiały laboratoryjne Merck lub równoważne Część nr 5 Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu nieujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy). -materiały laboratoryjne Nippon lub równoważne Część nr 6 Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu nieujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy). -materiały laboratoryjne Starlab lub równoważne Część nr 7 Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu nieujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy). -materiały laboratoryjne ThermoFisher lub równoważne Część nr 8 Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu nieujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy). -materiały laboratoryjne VWR lub równoważne Część nr 9 Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu nieujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

Specyfikacja

https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal...

LINK do SIWZ

http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/17289d91-0de3-487c-957b-2ffbb2cf9ccf

CPV

33.14.10.00, 33.19.25.00, 38.43.70.00

Wymagania

III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia TAKiego wymogu.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunków udziału w zakresie tego kryterium.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa warunków udziału w zakresie tego kryterium.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:opisane zostały w SWZ.

Osoba do kontaktu

Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 000325825 ul. Pasteura 3 Warszawa 02-093 +48 225892000 przetargi@nencki.edu.pl http://www.nencki.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12

Miejsce i termin składania ofert2022-02-16

Sposób składania ofert

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2022

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Uwagi

2022/S 010-018058
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: 000325825
Adres pocztowy: ul. Pasteura 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-093
Państwo: Polska
E-mail:
przetargi@nencki.edu.pl
Tel.: +48 225892000
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.nencki.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna.


Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych
Numer referencyjny: AZP-261-01/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych, zwanych dalej materiałami. Zamawiający wymaga, aby materiały stanowiące przedmiot zamówienia pochodziły z bieżącej produkcji i posiadały wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każdorazowa dostawa następować będzie po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia częściowego określającego rodzaj materiału i jego ilość, stosownie do zapotrzebowania. Szczegółowy opis materiałów, zawierający ich nazwy i przewidywaną do zakupu ilość, został określony w dokumentach zamówienia, w formularzach będących załącznikami do SWZ (specyfikacja warunków zamówienia). W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przesyłania Zamawiającemu comiesięcznego raportu stanu realizacji przedmiotu umowy, oraz w przypadku gdy wartość zamówień przekroczy 80% kwoty brutto wskazanej w umowie -powiadomić o tym Zamawiającego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
-materiały laboratoryjne Bio-rad lub równoważne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu NIEujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR 01.01.01-00-0235/20-00, MAB/2018/10, ERC Starting Grant nr 715148-CoSI, FETOPEN nr 737390-ArrestAD, H2020-MSCA-RISE nr 734719-mtFOIE GRAS, HOMING nr POIR.04.04.00-00-43BC/17, HOMING nr POIR.04.04.00-00-5CEF/18, RPMA.01.02.00-14-b459/18-00.Finansowanie nastąpi z różnych źródeł, tj. z projektów współfinansowanych z UE, NCN, NCBiR, FNP, z subwencji.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
-materiały laboratoryjne Corning lub równoważne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu NIEujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR 01.01.01-00-0235/20-00, MAB/2018/10, ERC Starting Grant nr 715148-CoSI, FETOPEN nr 737390-ArrestAD, H2020-MSCA-RISE nr 734719-mtFOIE GRAS, HOMING nr POIR.04.04.00-00-43BC/17, HOMING nr POIR.04.04.00-00-5CEF/18, RPMA.01.02.00-14-b459/18-00.Finansowanie nastąpi z różnych źródeł, tj. z projektów współfinansowanych z UE, NCN, NCBiR, FNP, z subwencji.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
-materiały laboratoryjne Eppendorf lub równoważne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu NIEujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR 01.01.01-00-0235/20-00, MAB/2018/10, ERC Starting Grant nr 715148-CoSI, FETOPEN nr 737390-ArrestAD, H2020-MSCA-RISE nr 734719-mtFOIE GRAS, HOMING nr POIR.04.04.00-00-43BC/17, HOMING nr POIR.04.04.00-00-5CEF/18, RPMA.01.02.00-14-b459/18-00.Finansowanie nastąpi z różnych źródeł, tj. z projektów współfinansowanych z UE, NCN, NCBiR, FNP, z subwencji.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
-materiały laboratoryjne Googlab lub równoważne
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu NIEujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR 01.01.01-00-0235/20-00, MAB/2018/10, ERC Starting Grant nr 715148-CoSI, FETOPEN nr 737390-ArrestAD, H2020-MSCA-RISE nr 734719-mtFOIE GRAS, HOMING nr POIR.04.04.00-00-43BC/17, HOMING nr POIR.04.04.00-00-5CEF/18, RPMA.01.02.00-14-b459/18-00.Finansowanie nastąpi z różnych źródeł, tj. z projektów współfinansowanych z UE, NCN, NCBiR, FNP, z subwencji.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
-materiały laboratoryjne Merck lub równoważne
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu NIEujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR 01.01.01-00-0235/20-00, MAB/2018/10, ERC Starting Grant nr 715148-CoSI, FETOPEN nr 737390-ArrestAD, H2020-MSCA-RISE nr 734719-mtFOIE GRAS, HOMING nr POIR.04.04.00-00-43BC/17, HOMING nr POIR.04.04.00-00-5CEF/18, RPMA.01.02.00-14-b459/18-00.Finansowanie nastąpi z różnych źródeł, tj. z projektów współfinansowanych z UE, NCN, NCBiR, FNP, z subwencji.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
-materiały laboratoryjne Nippon lub równoważne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu NIEujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR 01.01.01-00-0235/20-00, MAB/2018/10, ERC Starting Grant nr 715148-CoSI, FETOPEN nr 737390-ArrestAD, H2020-MSCA-RISE nr 734719-mtFOIE GRAS, HOMING nr POIR.04.04.00-00-43BC/17, HOMING nr POIR.04.04.00-00-5CEF/18, RPMA.01.02.00-14-b459/18-00.Finansowanie nastąpi z różnych źródeł, tj. z projektów współfinansowanych z UE, NCN, NCBiR, FNP, z subwencji.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
-materiały laboratoryjne Starlab lub równoważne
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu NIEujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR 01.01.01-00-0235/20-00, MAB/2018/10, ERC Starting Grant nr 715148-CoSI, FETOPEN nr 737390-ArrestAD, H2020-MSCA-RISE nr 734719-mtFOIE GRAS, HOMING nr POIR.04.04.00-00-43BC/17, HOMING nr POIR.04.04.00-00-5CEF/18, RPMA.01.02.00-14-b459/18-00.Finansowanie nastąpi z różnych źródeł, tj. z projektów współfinansowanych z UE, NCN, NCBiR, FNP, z subwencji.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
-materiały laboratoryjne ThermoFisher lub równoważne
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu NIEujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR 01.01.01-00-0235/20-00, MAB/2018/10, ERC Starting Grant nr 715148-CoSI, FETOPEN nr 737390-ArrestAD, H2020-MSCA-RISE nr 734719-mtFOIE GRAS, HOMING nr POIR.04.04.00-00-43BC/17, HOMING nr POIR.04.04.00-00-5CEF/18, RPMA.01.02.00-14-b459/18-00.Finansowanie nastąpi z różnych źródeł, tj. z projektów współfinansowanych z UE, NCN, NCBiR, FNP, z subwencji.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
-materiały laboratoryjne VWR lub równoważne
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33192500 Probówki
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup dotyczy materiałów producenta wskazanego w nazwie tej części lub równoważnych do nich. Wykaz materiałów do zaoferowania znajduje się w SWZ (w odpowiednim do tej części formularzu -zestawienie asortymentowo-cenowe). Nazwy i ilości materiałów laboratoryjnych wskazanych w tych formularzach zostały określone na podstawie analizy zamówień udzielonych i rozliczonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania, określonych na podstawie baz danych własnych Instytutu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu zamawianego w ciągu trwania umowy, oraz zakupu NIEujętych w zestawieniach materiałów korzystając z ogólnodostępnych katalogów zamieszczonych na stronach internetowych producentów. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarte są w SWZ (m.in. we wzorze umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
POIR 01.01.01-00-0235/20-00, MAB/2018/10, ERC Starting Grant nr 715148-CoSI, FETOPEN nr 737390-ArrestAD, H2020-MSCA-RISE nr 734719-mtFOIE GRAS, HOMING nr POIR.04.04.00-00-43BC/17, HOMING nr POIR.04.04.00-00-5CEF/18, RPMA.01.02.00-14-b459/18-00.Finansowanie nastąpi z różnych źródeł, tj. z projektów współfinansowanych z UE, NCN, NCBiR, FNP, z subwencji.

II.2.14) Informacje dodatkowe


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia TAKiego wymogu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunków udziału w zakresie tego kryterium.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa warunków udziału w zakresie tego kryterium.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
opisane zostały w SWZ.


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. NIEzwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o Wykonawcach, których oferty zostały otwarte w zakresie; nazwy albo imienia i nazwiska, siedziby lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej lub miejscach zamieszkania, oraz ceny ich ofert.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Skrót „ustawa Pzp”, „Pzp” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.).
2. Skrót „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania po publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty musi zapoznać się z treścią SWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane Wykonawcom chcącym wziąć udział w przetargu oraz wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SWZ oraz wszystkie NIEzbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania i do skutecznego złożenia oferty znajdują się w SWZ.
4. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja (tj. pytania do treści SWZ, wezwania do wyjaśnień/uzupełnień oraz dokumenty, wyjaśnienia, JEDZ, informacje składanie przez Wykonawcę) przekazywana jest za pomocą poczty elektronicznej (do Zamawiającego na adres e-mail:
przetargi@nencki.edu.pl
; do Wykonawcy na adres podany we wniosku/ofercie). Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortal i ePUAP (służą wyłącznie do złożenia/wycofywania i zmiany oferty). Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca musi zapoznać się z aktualnymi wytycznymi zawartymi w regulaminach korzystania z miniPortalu i ePUAP.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Na czynność Zamawiającego:
- 10 dni -jeżeli informacja o NIEj została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 15 dni -jeżeli informacja o NIEj została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- 10 dni -na treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, treść dokumentów zamówienia.
- 10 dni od dnia, w którym powzięto/ można było powziąć informację stanowiącą podstawę wniesienia odwołania, na czynności inne niż określone w pkt 1-3.
Na zaniechanie czynności:
- 30 dni od publikacji w Dz.Urz-UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia -od NIE przesłania wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 6 m-cy od zawarcia umowy -od braku opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia/o wyniku postępowania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA przy Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
010
2022
Następna aktualizacja:
17/01/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

Data dodania

2022-01-14